23.6.2017

Dňa 10.05.2017 priniesli média informáciu, že pri nehode kamiónov unikli stovky litrov nafty do vodného diela Liptovská Mara ešte pred príchodom hasičov. Dôvodom bolo to, že znečisťujúca látka sa odvodňovacím diaľničným kanálom dostala až do priehrady, kde zasiahla 700 metrov dlhý pás brehu (zdroj: www.tvnoviny.sk).

Únik nafty pri havárii kamióna rieši SIŽP (Slovenská inšpekcia životného prostredia) ako mimoriadne zhoršenie kvality vôd v zmysle §41 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. (ďalej len vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Ako je to možné?

Na ochranu účastníkov premávky a životného prostredia sa zrážkové vody z povrchového odtoku diaľnice rovnako ako pri všetkých spevnených plochách s potencionálnym rizikom znečistenia odvádzajú z plôch kanalizáciou. V zmysle §36 vodného zákona vlastníkovi možno vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd (napr.: z ciest do nádrží/tokov) povoliť len vtedy, ak sú vybudované zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd s obsahom znečisťujúcich látok (v tomto prípade ropných uhľovodíkov), ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových vôd, možno povoliť len vtedy, ak sú vybudované aj zariadenia, ktoré zabezpečia ich zachytávanie.

Navzdory faktu, že takýmto vodohospodárskym zariadením sú od 80.-tych rokov minulého storočia tzv. odlučovače ropných látok – ORL (odborne odlučovače ľahkých splavenín vyrábané v SR v zmysle STN EN 858-1 a STN EN 858-2.) vodný zákon SR novelizovaný 01.12.2016 pojem odlučovače ľahkých splavenín (ďalej len ORL) nepozná a realita ukazuje, že staršie cesty či mosty ich nemajú.

Čistenie dažďových vôd z povrchového odtoku

Čistenie dažďových vôd zo striech, kde nedochádza ku kontaminácií znečistujúcou látkou je zabezpečené lapačom strešných splavenín. Takto vybavená strecha môže vody odviesť do toku/podzemia.

Cesta čistenia dažďových vôd z nepriepustného povrchu komunikácií motorových vozidiel od znečistenia ropnými látkami, rozpustnými aj nerozpustnými látkami (zbytky zemín, solí, olejov, palív a pod.) je zložitejšia. Začína v uličných vpustoch či žľaboch na ploche, ktoré vodu zbavia mechanických nečistôt (listy, konáre, odpadky a pod.). Voda je následne zvedená samostatnou kanalizáciou pod komunikáciou do ORL (mimo cesty). Keďže 1 liter nafty dokáže znečistiť až 900 000 litrov vody, v súlade s vodným zákonom je potrebné vodu vyčistiť na limit nepolárnych extrahovateľných látok (ďalej len NEL) požadovaný štátnou vodnou správou – OÚ OSŽP. Tento účel práve zabezpečuje ORL.


Čo je ORL?

Jedná sa o vodnú stavbu v zmysle vodného zákon, ktorú ponúkajú v SR od 90 rokov minulého storočia  niekoľký renomovaný výrobcovia. Cieľ je jednoduchý: vodu spomaliť a poskytnúť ropnej látke dosť povrchu, kde sa odlúči od vody.

Nádrže ORL môžu byť z betónových prefanádrží, či plastových nádrží, prípadne monolit predelený na sekcie, no konštrukcia a princíp je (až na výnimky) podobná. ORL v zmysle STN 858 pozostáva z kalojemu a filtračnej/ných časti, ktoré objemom zodpovedajú veľkosti odkanalizovanej plochy (spravidla objemu 0,5 m3 u najmenších parkovísk až po 50 m3 u diaľnic a veľkých skladov).

Pri odkanalizovaní veľkých plôch sa k udržaniu správneho čistiaceho procesu v ORL predradí retenčná (detenčná) nádrž, ktorá zachytí nápor vôd (napr. pri búrke) a postupne ho „dávkuje“ do ORL na čistenie.

Zaolejovaná dažďová voda sa v kalojeme zbaví najväčších nečistôt pričom látky ľahšie ako voda (ropné) vystúpia na hladinu, látky ťažšie ako voda (kaly) klesnú na dno. Na zamedzenie migrácie znečistenia pri presune do ďalšieho stupňa ORL slúžia norné steny, koagulačné bariéry a filtre.

ORL majú zvyčajne koalescenčný (modrý filter), za ktorým dosahujú výstupné hodnoty 1 až 5 mg NEL /l. ORL, ktoré majú sorpčný (biely jemný filter), dosahujú hodnoty vyčistenej vody pod 0,5 mg NEL /l. ORL kde je dvojitý sorpčný filter, možno dosiahnúť ORL 0,1 mg NEL/l. Niektorí výrobcovia využívajú aj iné certifikované filtračné vložky ORL z plastu.

Súčiastkou ORL, ktorá mohla zabrániť úniku nafty do Liptovskej Mary je aj automatický plavákový uzáver. Možno si ho predstaviť ako disk, ktorý pláva na hladine a pri náraste vrstvy ropných látok v poslednom stupni automatický klesne na dno, kde uzatvorí odtokové potrubie ORL, čím zabráni odtoku z nádrže ORL.

Bohužiaľ negatívnym trendom posledných rokov nie je len šetrenie na lepiacej páske, ktorá je tak tenká, že ju 5x pretrhnete než zalepíte väčší balík, ale aj absencia plavákových uzáverov ORL, či dokonca osádzanie odlučovacích filtračných vložiek o veľkosti odpadkového koša priamo do kanalizačných vpustí na stavbách s vysokým rizikom úniku znečisťujúcich látok. Ďalším rizikovým typom sú ORL s integrovaným obtokom, ktoré čistia iba časť odpadovej vody a zvyšok vody z nátoku filtre obtokovým potrubím obchádza.


Kontrola účinnosti ORL

Výrobcami garantovaná účinnosť je vo väčšine typov ORL rovnaká:

Pri viac zaťažených prevádzkach (nátok NEL do ORL do 4250 mg/l), ktoré sú napojené na verejnú kanalizáciu spravidla vodárne zmluvne požadujú limit do 10 mg NEL /l, tie prísnejšie 5 mg NEL /l. Táto voda ešte prechádza čistením na verejnej čistiarni (ČOV).

Súčasné trendy výstavby sa skôr stretávajú s nátokom zaolejovaných vôd do 200 mg NEL/l (parkoviská a areálové komunikácie), kde väčšina výrobcov garantuje limit 0,5 mg NEL/l odtekajúcich vôd. V prípade, že ORL je odvedený priamo do podzemných (vsakom), či povrchových vôd (do toku), okresný úrad (OÚ OSŽP) môže žiadať v konaní na povolenie vypúšťania limit až 0,1 mg NEL/l na odtoku (pre ilustráciu 0,05 mg NEL/l je už hodnota podzemných vôd pre tento parameter, takže opäť je niekto svätejší než pápež).

Čistenie ORL

Každý vlastník ORL ako vodnej stavby je v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. povinný vykonávať jej pravidelnú údržbu a servis tak, aby bola zabezpečená jej funkčnosť a projektovaná účinnosť (minimálne limit parametra NEL). Množstvo NEL na odtoku sa kontroluje akreditovaným odberom bodovej vzorky v čase činnosti zariadenia, ktoré sa zasielajú na OÚ OSŽP, vodárne, či iné dotknuté orgány.

Ak ORL neplní garantovaný limit, špecializovaná servisná firma s oprávnením na nakladanie s nebezpečným odpadom obsah ORL odčerpá certifikovaným vozidlom, ktoré ropnú látku odfiltruje a odpad znečistených filtrov sa zlikviduje na skládke „NO“. Použité filtračné materiály, kaly a odpad z dažďovej zaolejovanej kanalizácie s ORL sú nebezpečným odpadom podskupiny 13 05  podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.


Ako platí vodný zákon – dvojaký meter?

V zmysle vodného zákona SR (2) § 17 vodného zákona ten, kto nakladá s vodami, je povinný dbať o ich ochranu, vynakladať potrebné úsilie na zlepšovanie ich stavu a dbať aj o na ochranu vodných pomerov a na ochranu vodných stavieb.

Úsek diaľnice Ivachnová – Liptovský Mikuláš meria 14 kilometrov. Výstavba prebiehala od januára 1973 do decembra 1977 súčasne s výstavbou vodného diela Liptovská Mara. V rokoch 2015 – 2016 mala prebehnúť postupne modernizácia, ktorej súčasťou mali byť okrem iného aj odvodňovacie zariadenia.

Je teda na mieste otázka, prečo je parkovisko súkromného investora s nízkym zaťažením NEL (napr.: 10 parkovacích miest) vodným zákonom od roku 2004 donútené osadiť ORL na čistenie vlastných odpadových vôd, a všetky medzinárodne významné cesty či mosty v majetku štátu, kde je potencionálne vysoké riziko úniku, ešte stále takéto vybavenie nemajú.