9.1.2017

V nadväznosti na náš článok z 19.10.2016 Vám prinášame dôležité informácie k dlho očakávanej novele vodného zákona. Národná rada SR vlastníkom vodných stavieb zabalilapod stromček“ novelu č. 303/2016 Z.z. pôvodného vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Pre krátku rekapituláciu uvádzame, že povolenie na odber vôd na území SR v zmysle vodného zákona potrebuje ten, kto na čerpanie vôd nepoužíva jednoduché zariadenie (tj. ručnú studňu, pramenné záchytky pod 10 litrov/minútu, prenosné nádoby na odbery, priekopy a nádrže na zachytenie zrážkových vôd a pod.). V tomto smere neprináša novela žiadne zmeny a na odbery ponorkami (malými vodárňami)  je potrebné povolenie aj pre fyzické osoby.

Povolenia na osobité užívanie vôd

Orgán štátnej vodnej správy vydáva povolenia na osobitné užívanie vôd iba na dobu určitú: povolenie na odber povrchových vôd alebo podzemných vôd možno vydať na desať rokov. Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do povrchových vôd sa vydáva najviac na desať rokov, a ak odpadové vody obsahujú prioritné nebezpečné látky, najviac na šesť rokov. Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd a geotermálnych vôd do podzemných vôd sa vydáva najviac na šesť rokov.

Pre nových vlastníkov vodných stavieb (studní, vrtov, odlučovačov ropných látok, ČOV a pod.) platí, že práva a povinnosti z povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré boli vydané na účel spojený s vlastníctvom majetku, prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa takého majetku.

Zmeny v novele vodného zákona

Negatívny dopad novely vodného zákona z 15.01.2015 novela č. 303/2016 Z.z. rieši iba čiastočne, a to hlavne doplnením dvoch odsekov do § 21 o povolení na osobitné užívanie vôd.

Od 01.12.16 platí, že pri povoľovaní odberu podzemnej vody z domovej studne na uspokojovanie osobných potrieb domácností a pri povoľovaní odberu podzemnej vody (na odber, zavlažovanie, odvodňovanie, ťažbu štrkopieskov a pod.) ak tento odber z jedného odberného miesta nepresiahne 15 000 m3 ročne alebo 1 250 m3 mesačne, netreba orgánu štátnej vodnej správy k vydaniu povolenia rozhodnutie z ministerstva (MŽP SR) o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody. Vznikli tak dve kategórie.

Treba poznamenať, že aj pri jestvujúcich studniach užívaných bez platného povolenia (tj. povolenia na 10 rokov) s odberom menším ako 15 000 m3 ročne alebo 1 250 m3 mesačne bude k vydaniu nového povolenia na odber vôd potrebné orgánu štátnej vodnej správy predložiť posúdenie hydrogeológa. Tento posudok musí obsahovať zistenie a posúdenie hydrogeologických pomerov pre konkrétny vrt/studňu a má zohľadniť požiadavky na odber s aktuálnymi okolitými pomery vrátane návrhu ochranné pásma. Posudok sa však nezasiela na MŽP SR a nepožaduje sa v rozsahu spomínanej záverečnej správy z podrobného hydrogeologického prieskumu s 21 dňovou čerpacou skúškou. Podklady pre vydanie nového povolenia budú požadované bez ohľadu či je odberateľom fyzická alebo právnická osoba.

Pri časovej a finančnej náročnosti, ktorú sprevádzal povinný hydrogeologický prieskum a vypracovanie záverečnej správy pre MŹP SR (rádovo v desiatkach tisíc eur a min. 12 mesiacov) sú tieto novinky pre odberateľov vôd v kategórií pod 15 000 m3 rozhodne vynikajúcou správou.

Pri povoľovaní odberu podzemnej vody podľa odseku (8) z jedného vodného útvaru podzemnej vody viacerými odbernými miestami pre jedného odberateľa netreba rozhodnutie ministerstva o schválení správy, ak súčet odobratého množstva podzemnej vody z týchto odberných miest nepresiahne 15 000 m3 ročne alebo 1 250 m3 mesačne.

K avizovanému progresu došlo aj v prechodných ustanoveniach novely vodného zákona č. 303/2016 Z.z., ktorá termín platnosti pôvodných povolení vydaných do 14.01.15 na odber a vypúšťanie vôd, ktoré neboli v súlade s vodným zákonom (napr. neboli  vydané na 10 rokov) posúva z pôvodného do 30.09.2017, na 31.12.18.

To znamená, že do 31.12.18 je  povinnosťou vlastníkov vodných stavieb uviesť pôvodné povolenia na odber alebo vypúšťanie vôd vydané na dobu neurčitú vybaviť na doby určité (viď. vyššie).

Povolenia ktoré budú po  31.12.2018 v nesúlade s novelou strácajú platnosť.