Školenie na tému „Epidemiologicky závažné činnosti v potravinárstve“ je vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy a techniky SR. Umožňuje absolventom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon epidemiologicky závažných činnosti v potravinárskych prevádzkach.


Akreditovaný vzdelávací program je zostavený do modulovej štruktúry, aby mohol účastník vzdelávania absolvovať iba ten modul, ktorý potrebuje pre výkon svojej odbornej činnosti. Zároveň však môže absolvovať aj oba moduly:

  1. Výroba potravín, manipuláciu s nimi a ich uvádzanie do obehu – I. Základy hygieny pre prácu v potravinárstve,
  2. Výroba potravín, manipuláciu s nimi a ich uvádzanie do obehu – II. Správna výrobná prax v potravinárstve a HACCP.

CIEĽ ŠKOLENIA

Absolventi modulu Základy hygieny pre prácu v potravinárstve získajú odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon epidemiologicky závažných činností v prevádzkach potravinárskeho priemyslu na všetkých stupňoch (výroba, distribúcia, predaj, manipulácia, výdaj).  Poznajú legislatívne požiadavky a vedia  ich prakticky aplikovať na jednotlivé typy potravinárskych prevádzkarni. Vedia správne vykonávať sanitáciu (čistenie a dezinfekciu). Poznajú postupy dodržiavania osobnej  a prevádzkovej hygieny. Získajú základné vedomosti o pôsobení mikroorganizmov a o ochoreniach, ktoré môžu byť spôsobené konzumáciou nebezpečných potravín.

Absolventi modulu Správna výrobná prax v potravinárstve a HACCP ovládajú zásady správnej hygienickej, skladovacej a výrobnej praxe systému HACCP. Naučia sa správne určiť a monitorovať kritické kontrolné body (CCP) a kontrolné body (CP) vo výrobnom procese. Absolvent ovláda ako zaznamenávať veličiny, ktoré sa v potravinárstve monitorujú za účelom znižovania zdravotného rizika – vypĺňanie záznamov a záznamových hárkov. Získa vedomosti pre vykonávanie interných kontrol v potravinárskych prevádzkach.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Pracovníci pracujúci alebo so záujmom pracovať v prevádzkach potravinárskeho priemyslu.

PROGRAM ŠKOLENIA – TÉMY

Modul: Základy hygieny pre prácu v potravinárstve:

▪ Hygienické požiadavky na výrobu, skladovanie, predaj a označovanie potravín.

▪ Hygienické požiadavky na zariadenia spoločného stravovania a náležitosti prevádzkového poriadku.

▪ Epidemiologicky závažné činnosti v potravinárstve a ochorenia z potravín.

▪ Zásady sanitačnej činnosti v potravinárskych prevádzkach.

Modul: Správna výrobná prax v potravinárstve a HACCP:

▪ Správna výrobná prax v potravinárstve a HACCP.

▪ Prevádzkové procesy pri výrobe potravín a pokrmov.

▪ Analýza nebezpečenstiev pri výrobe potravín a plán nápravných opatrení.

▪ Analýza nebezpečenstiev pri výrobe potravín, vlastná kontrola výrobkov a nápravné opatrenia v prevádzkach. 

TERMÍN, MIESTO A CENA

Školenie „Epidemiologicky závažné činnosti v potravinárstve“ realizujeme na objednávku klienta. Školenie môže byť realizované v našich školiacich a prezentačných priestoroch vo Hviezdoslavove, alebo v priestoroch klienta alebo na inom mieste podľa dohody.

Cena je stanovená individuálne na základe počtu zúčastnených osôb a miesta konania. Účastníci školenia obdržia osvedčenie o absolvovaní odborného školenia.