Školenie firemný odpadár je praktické školenie k téme odpadové hospodárstvo určené pre firmy. Neustálou zmenou v legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva sa mení veľa dôležitých vecí pre firmy. Jednak, z toho vyplývajú mnohé nové povinnosti alebo naopak, niektoré povinnosti sa rušia. Školenie pomôže v zorientovaní sa v aktuálne platnej legislatíve a taktiež uľahčí preniesť povinnosti vyplývajúce z nej do praxe na prevádzke.

Cieľ školenia firemný odpadár

Cieľom školenia firemný odpadár je poskytnúť účastníkom školenia prehľad aktuálnych právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a ich aplikáciu v praxi.

Cieľová skupina

Školenie firemný odpadár je vhodné pre manažment a ostatných pracovníkov, ktorí sú zodpovední za plnenie povinností v odpadovom hospodárstve na prevádzke. 

Obsahová náplň školenia

 • Aktuálna legislatíva platná v odpadovom hospodárstve
 • Vykonávacie vyhlášky k zákonu o odpadoch
 • Základné pojmy v odpadovom hospodárstve – nakladanie s odpadmi, biologický odpad, separovaný zber, komunálny odpad, biologický odpad
 • Rozdelenie odpadov, katalóg odpadov, označovanie odpadov, podmienky zhromažďovania, nakladania s odpadmi
 • Povinnosti právnických a fyzických osôb, ktoré musia plniť ak sú pôvodcami odpadu alebo ak akýmkoľvek spôsobom nakladajú s odpadom
 • Prevádzková dokumentácia k odpadovému hospodárstvu
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – obaly, neobaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, pneumatiky, staré vozidlá
 • Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje, stavebný odpad a odpad z demolácií
 • Nakladanie s komunálnym odpadom
 • Zodpovednosť za porušenie povinností – priestupky a pokuty
 • Vedenie evidencie, vypracovanie hlásení, sprievodné listy nebezpečných odpadov, praktické ukážky

Termín, miesto a cena školenia

Školenie firemný odpadár sa realizuje na objednávku a je „ušité“ na mieru každému klientovi podľa jeho požiadaviek. Školenie môže byť realizované v našich priestoroch vo Hviezdoslavove, v priestoroch klienta alebo na inom mieste podľa dohody.

Cena je stanovená individuálne na základe rozsahu školenia, počtu zúčastnených osôb a miesta konania. Účastníci školenia obdržia študijné podklady, osvedčenie a občerstvenie