21.12.2016

Rok nám utiekol ako voda a termín ročných oznámení o kvantite a kvalite vôd sa opäť blíži. Decembrová novela č. 303/2016 Z. z. vodného zákona č. 364/2016 Z.z., prináša od 01.12.2016 zmenu v § 6 ods. 5, kde oproti pôvodnému zneniu došlo k vypusteniu slov „na podnikateľskú činnosť“ a slová „podzemnú vodu alebo“ sa nahradili slovami „podzemnú vodu na základe povolenia podľa § 21“, t. j. povolenia na odber povrchových, podzemných vôd a na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov vodnými stavbami. Z toho vyplýva, že novela vodného zákona sa týka za určitých podmienok všetkých subjektov – podnikateľov aj fyzických osôb a že sa rozšíril okruh povolení na odber a vypúšťanie, ktorých sa povinné oznámenia týkajú. Pre prehľad uvádzam niekoľko podrobnosti ako je to s oznámeniami.

Oznamovanie údajov o odoberanej vode

Hovorí aj o tom, že kto odoberá povrchovú vodu alebo podzemnú vodu z jedného odberného miesta v množstve nad 15 000 m3 ročne alebo nad 1 250 m3 mesačne na uspokojovanie osobných potrieb domácnosti a ten, kto odoberá povrchovú vodu alebo podzemnú vodu na základe povolenia alebo využíva osobitné vody, je povinný oznamovať údaje o týchto odberoch a údaje určené v povolení raz ročne na SHMÚ (Slovenský hydrometeorologický ústav) do 31.01. za predošlý kalendárny rok.

Termín zasielania oznámení o vodách odoberaných zo studní, vrtov, potokov, riek na SHMÚ je do 31.01.

Oznamovanie údajov o vypúšťanej odpadovej vode

Obdobné ustanovenie ukladá povinnosť oznamovať údaje na SHMÚ aj za vypúšťané odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd v množstve nad 10 000 m3 ročne alebo nad 1 000 m3 mesačne z domácnosti a aj tomu, kto produkuje a vypúšťa odpadové vody, osobitné vody alebo geotermálne vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd.

Termín zasielania oznámení o vypúšťaných odpadových vodách na SHMÚ (za predošlý kalendárny rok) je do 31.01.

Ďalšie oznámenia a hlásenia

Oznámením na SHMÚ však organizácií nezaniká povinnosť oznamovať údaje o kvantite a kvalite vypúšťaných odpadových vôd aj na SVP, š.p. (Slovenský vodohospodársky podnik) do 30.10. aktuálneho roka.

Oznámenie SVP, š.p. slúži k výpočtu preddavkov platieb na budúci rok, ktoré platí ten, kto vypúšťa odpadové vody v nasledujúcom roku SVP, š.p., pri prekročení 10 000 m3 ročne alebo nad 1 000 m3 mesačne a prekračuje limity kvality.

Ďalšími povinnými oznámeniami sú hlásenia kvantity alebo kvality vôd na dotknuté orgány (OÚ OSŽP a RÚVZ) vyplývajúce z vodoprávnych povolení vydaných na konkrétne vodné stavby.


Ak máte záujem sa lepšie zorientovať alebo potrebujete efektívnu

pomoc pri vypracovaní oznámení a hlásení – sme tu pre Vás.