Chcete využívať vlastné či prenajaté priestory na iné účely, ako to je stanovené kolaudačným rozhodnutím? Zmena účelu využitia priestorov je pomerne náročný proces, ktorým sa mení účel priestoru určený v kolaudačnom rozhodnutí. Ponúkame vám kompletné poradenstvo, vypracovanie potrebnej dokumentácie a žiadostí, rokovanie a zastupovanie pred dotknutými úradmi a zabezpečenie odborníkov, ktorí sú v tomto procese potrební.

Čo je zmena účelu využitia priestorov

Stavbu alebo časť jej priestorov možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí (resp. v stavebnom povolení). Kolaudačné rozhodnutie presne určuje, na aký účel a za akých podmienok sa môžu priestory používať. V prípade, že má dôjsť k zmene účelu využitia priestorov, je potrebné požiadať Stavebný úradu o vydanie rozhodnutia.

Za zmenu účelu využitia priestorov sa považuje:

 • zmena spôsobu ich užívania
 • zmena spôsobu užívania ich prevádzkového zariadenia
 • zmena spôsobu alebo podstatné rozšírenie výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie

Ako prebieha zmena účelu využitia priestorov

Konanie o zmene užívania stavby alebo priestorov začína Stavebný úrad na základe písomnej žiadosti.

Prílohami tejto žiadosťami sú okrem potrebnej dokumentácie aj stanoviská alebo vyjadrenia orgánov štátnej a verejnej správy. Do konania budú stavebným úradom podľa uváženia prizvaní:

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
 • Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru,
 • inšpektorát práce,
 • zainteresované subjekty – susedia, dotknuté osoby a pod.

Ak si to úrad vyžiada, je potrebné k žiadosti priložiť aj výsledky meraní prostredia budov (napr. hluk, osvetlenie a pod.). Žiadateľ by mal mať projektantom vypracovaný aj projekt nového stavu.

Celý proces je pomerne náročný a bežne môže trvať 7 až 10 mesiacov, v náročnejších prípadoch aj dlhšie.

Chcete, aby bola vaša žiadosť schválená v čo možno najkratšom čase? Obráťte sa na nás.

Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad záväzné stanovisko k zmene účelu využitia priestorov. 

Kompletný servis pre zmenu účelu využitia priestorov

V rámci našich služieb vám ponúkame:

 • vypracovanie žiadosti na zmenu účelu využitia priestorov
 • vypracovanie potrebnej dokumentácie a žiadostí pre jednotlivé orgány
 • zastupovanie a rokovanie s príslušnými orgánmi a ďalšími zainteresovanými subjektmi v celom procese
 • zabezpečenie odborníkov, ktorí môžu byť v procese potrební
 • kompletné odborné poradenstvo pri zmene účelu využitia priestorov