12.4.2017

Viete, ako predísť pokutám od vodární za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd a na čo slúži prevádzkový poriadok kanalizácie?

Ten, kto sa stretol s pokutou od verejných vodárni a kanalizácií (ďalej len VVK) za „neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd“, pozná nepríjemnú stranu tohto zmluvného vzťahu. V každej zmluve s VVK je totiž jasne zadefinované, akú vodu môže producent do verejnej kanalizácie odvádzať. Ak VVK v zmluve limity neuvedie, platia všeobecne záväzné limity ukazovateľov v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie uloženého u VVK. Zmluvné pokuty sa pohybujú od približne 300€ (fyzická osoba) až do 3000€ (ostatní odberatelia).

Prečo do kanála nemôžem vyliať čokoľvek?

V zmysle platných predpisov SR za kvalitu odpadovej vody vypúšťanej z čistiarne odpadových vôd (ČOV) do tokov zodpovedá vlastník, resp. prevádzkovateľ VVK. Na praktickú aj právnu ochranu ČOV VVK slúži v zmysle vyhlášky č. 55/2004 Z. z. Prevádzkový poriadok konkrétneho kanalizačného systému a súvisiace uzavreté zmluvy s producentmi odpadových vôd.

Dôvod je oprávnený: každé navýšenie kvantity či kvality vôd pritekajúcich na verejnú ČOV znamená navýšenie nákladov VVK na ich vyčistenie pred vypustení do toku tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia a životného prostredia. Prevádzkový poriadok VVK preto slúži na trvalo udržateľné prevádzkovanie ČOV, čím prispieva k zlepšeniu ekologickému stavu vodných tokov SR aj nepriamo – vymedzením povinností producentom odpadových vôd.

Ekologicky vhodný stav vôd

Za kvalitu odpadových vôd v kanalizačnej prípojke zodpovedá konkrétny vlastník/prevádzkovateľ areálovej kanalizácie alebo budovy (producent) napojený na verejnú ČOV. Producenti odpadových vôd, ktorý by mohli negatívne ovplyvniť ČOV VVK (napr. výrobné podniky, sklady, obchodné centrá, čerpacie stanice, hotely, reštaurácie a pod.), majú od VVK presne stanovené aké množstvo a kvalitu odpadových vôd môžu odvádzať do verejnej kanalizácie. Pri porušení zistenom námatkovým odberom vzorky je VVK oprávnená vlastníka pokutovať. Vlastník areálovej kanalizácie je tak prinútený riešiť vlastné závady.

Ako predchádzať pokutám vodární?

Pokutu možno v prenesenom význame vnímať ako rýchly „röntgen“ celej sústavy. Stačí jedna jedáleň likvidujúca zvyšky potravín kanalizáciou, zanesené kanalizačné potrubie, znečistené lapače tukov či odlučovače ropných látok, nefunkčná čerpacia stanica a limit zmluve stanovených ukazovateľov (parametrov) je prekročený. Každý parameter má svoju príčinu. 


Platí tiež, že čo parameter – to pokuta od VVK a to za každý kubík vody, či percento navyše. To platí pre vodu splaškovú ako aj pre dažďovú (t. j. voda z povrchového odtoku).

Najbežnejšími limitmi je biochemická/chemická spotreba kyslíka (to je množstvo kyslíka spotrebovaného mikroorganizmami na biochemický rozklad organických látok obsiahnutých vo vode počas 5 alebo 7 dní pri stanovených podmienkach).

Odborná osoba za vlastníka budovy/areálovej kanalizácie na ochranu voči pokutám vodární spracúva „Prevádzkový poriadok areálového vodovodu a kanalizácie vypracovaný presne na mieru konkrétnej prevádzky. V jednoduchosti ho možno nazvať návodom ako prevádzkovať vodovod a kanalizáciu v súlade s platnými predpismi a vyhnúť sa tak zbytočným pokutám.

Presnejšie ide o dokument obsahujúci všetku technickú a prevádzkovú dokumentáciu, presné pokyny, práva, povinnosti, návody a postupy pri obsluhe, regulácií, kontrole, či údržbe vodovodu a kanalizácie spracované v jednom dokumente.

Vlastník/správca kanalizácie prevádzky (podnik, obchodné centrum, aquapark a pod). tak dostáva do vlastných rúk návod na udržateľné prevádzkovanie a právny nástroj na predchádzanie pokutám od VVK, prípadne nástroj na ich vymáhanie u vlastných „neposlušných nájomcov“ budovy.

Potrebujete vypracovať akýkoľvek prevádzkový poriadok na mieru? Kontaktujte nás tak, ako vám to najviac vyhovuje.