Činnosť technika požiarnej ochrany (PO) vykonávame dodávateľským spôsobom na základe uzatvorenej zmluvy. Vstupný audit stavu ochrany proti požiaru (OPP) vykonávame na začiatku nášho pôsobenia a u každého obchodného partnera zastrešujeme všetky potrebné činnosti z hľadiska OPP. Cieľom našej práce je zlepšenie dodržiavania predpisov týkajúcich sa požiarnej ochrany vo Vašej spoločnosti.

Činnosti, ktoré ponúkame v rámci ochrany proti požiaru (OPP):

Medzi tieto činnosti v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. patrí:

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

Vypracovávame a vedieme kompletnú dokumentáciu PO:

 • požiarna identifikačná karta,
 • požiarny poriadok pracoviska,
 • požiarne poplachové smernice,
 • požiarny evakuačný plán,
 • požiarna kniha,
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu,
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby,
 • ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Neustále sledujeme legislatívne zmeny a zapracovávame ich do dokumentácie.

Kedy sa vykonávajú preventívne protipožiarne hliadky?

 • každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy,
 • každých 6 mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť,
 • každé 3 mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu.

Čo je obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky?

 • organizačné zabezpečenie ochrany pred požiarmi na pracoviskách,
 • porovnanie skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi,
 • stavebné riešenie objektov, najmä z prevádzkového hľadiska,
 • zariadenia pre protipožiarny zásah,
 • trvalá voľnosť únikových ciest,
 • výroba a skladovanie horľavých látok a manipulácie s nimi,
 • funkčnosť požiarnych zariadení,
 • prevádzkovanie a stav technických zariadení a technologických zariadení,
 • označenie a vybavenie pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.

Hľadáte spoľahlivého technika požiarnej ochrany? Neváhajte a kontaktujte nás.