13.6.2017

Základnou povinnosťou každého používateľa a prevádzkovateľa, ktorý zaobchádza s nebezpečnými látkami, je pravidelne vykonávať skúšky tesnosti nádrží, záchytných vaní a rozvodov (§39 364/2004 Z.z. vodný zákon a §3 vyhláška 100/2005 Z.z.).

Ktorých objektov sa skúška tesnosti týka?

Skúška tesnosti sa týka nasledujúcich skúšaných objektov:

 • skladovacích nádržiach na nebezpečné látky (ropné produkty),
 • potrubných rozvodov,
 • záchytných havarijných vaní resp. záchytných havarijných jímok,
 • žúmp pre odpadové vody,
 • žúmp na skladovanie tekutých hospodárskych hnojív a silážnych štiav,
 • domových žúmp,
 • domových a priemyselných ČOV,
 • septikov,
 • čerpacích staníc PHM,
 • odlučovačov ropných látok,
 • lapačov olejov,
 • priemyselných podláh,
 • manipulačných plôch a i.

Kedy sa vykonáva skúška tesnosti?

Vykonanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, rozvodov, produktovodov sa v zmysle §3 vyhlášky 100/2005 Z.z. vykonáva:

 • pred ich uvedením do prevádzky,
 • každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,
 • každých desať rokov pri škodlivých látkach uvedených v prílohe č. 1 zozname II bode 8 zákona okrem
 • nádrží vizuálne kontrolovateľných a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru,
 • po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 • pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.