18.7.2017

Správna prevádzka lapača tukov – ako na to?   

Lapač tukov a tuk v odpadových vodách

V zmysle vodného zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) ten, kto nakladá, je povinný dbať o ich ochranu, vynakladať potrebné úsilie na zlepšovanie ich stavu a zabezpečovať ich hospodárne a účelné využívanie podľa podmienok a požiadaviek tohto zákona a dbať tiež na to, aby neboli porušované práva iných a záujmy chránené osobitnými predpismi  je povinný dbať aj na ochranu vodných pomerov a na ochranu vodných stavieb.

Vyhláška č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií určuje max. povolený limit tukov v splaškových odpadových vodách meraný ako parameter Extrahovateľné látky (EL) 80 mg/l. Na zamedzenie havarijných stavov kanalizácie sú od 70.-tych rokov minulého storočia osádzané v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. vodné stavby – lapače tukov (odborne odlučovače tukov). Lapače sú konštruované v zmysle STN EN 1825-1 a STN EN 1825-2. Kvalita vyčistenej vody na výstupe sa u väčšiny výrobcov lapačov tukov pohybuje do 40 mg EL/l na výstupe.

Porucha čerpačky upchanej tukom z nefunkčného lapača

Porucha čerpačky upchatej tukom z nefunkčného lapača

Čo je lapač tukov?

Lapač tukov tvorí monolitická nádrž (prípadne sústava viacerých nádrží) napustená vodou. Nádrž je funkčne predelená do minimálne dvoch zón: usadzovacej a odlučovacej. Odlúčenie tukov prebieha na princípe gravitácie; tuky a oleje ľahšie ako voda plávajú na povrchu hladiny, kal klesá na dno nádrže, kde sa usadzuje. Predčistená voda odteká cez priečky zanorené pod hladinu výtokovým potrubím ďalej do splaškovej alebo jednotnej kanalizácie (voda z lapača tukov musí byť vyčistená na ČOV).

Na trhu je nespočetne veľa druhov, no v zásade sa vyrábajú 3 typy nádrží lapačov tukov: betónový, plastový a nerezový. Rozmer nádrže a tvar je možno prispôsobiť prevádzke. Každý má svoje pre a proti. Spravidla  lapač tvorí jedna nádrž vody predelená nornými stenami.

Výber tzv. menovitej veľkosti (NS) vychádza z druhu a množstva čistených odpadových vôd. NS ovplyvňuje prítok vôd (v l/s), súčiniteľ teploty, súčiniteľ hustoty, vplyv čistiacich prostriedkov. Na trhu je široká škála lapačov od tých najmenších, ktoré sa zmestia pod drez (objem 0,05 m3) až po veľké externé nádrže 12 m3 (tzn. NS=0,5-25). Jednotlivé komory odlučovača sú prístupné na údržbu a kontrolu cez stropné pachovo-tesné poklopy.

Princíp čistenia lapača tukov

Pri lapačoch tukov nemožno hovoriť o úplnom vyčistení vôd ako pri odlučovači ropných látok. Lapač tukov je zariadenie pracujúce na fyzikálnom princípe a vody iba predčisťuje pred ich odvedením do splaškovej kanalizácie (verejnej či súkromnej ČOV). Finálne vyčistenie tukových vôd vykoná až čistiareň odpadových vôd (ČOV).

Tukové vody sú od drezov a guličiek do nádrže privádzané potrubím s kolenom, alebo potrubím s nornou stenou, ktorá udržuje správny smer prúdenia a zabraňuje rozbíjaniu už odlúčenej vrstvy na hladine. Po ustálení prítoku vôd dochádza k odlúčeniu tukov ľahších ako voda na hladinu nádrže. Zbytky z potravín ťažšie ako voda klesajú na dno a predčistená voda odteká cez norné steny do potrubia zanoreného pod hladinu LT.

Kedy je potrebné osadiť lapač tukov?

Tomu, kto si v praxi nevie zodpovedať túto otázku, stačí demontovať sifón na prevádzke alebo nazrieť do prvej revíznej šachty kanalizácie vonku za budovou. Tuk na povrchu potrubia vytvára hustú vrstvu. Spravidla platí, že lapač je potrebné osadiť vždy tam, kde prevádzky produkujú tukové odpadové vody ako napr.: fastfoody, kuchyne, stravovacie zariadenia, hotely, motoresty, penzióny, bitúnky, kafilérie, spracovateľne mäsa, mlieka, poľnohospodárskych produktov, pražiarne, cukrárne, pekárne a pod.

Pri prevádzkach týchto činností sa nevyhnete požiadavke vodárenskej spoločnosti na osadenie lapača tukov ešte v štádiu vyjadrenia sa pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu štátnou vodnou správou OÚ OSŽP.

Tuky a oleje z potravín totiž zabraňujú správnej funkcií kanalizácie hneď na dvoch úrovniach fyzikálnej (tuk upchá potrubie) a biologickej (1 dcl oleja dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody, zabraňuje prestupu kyslíku k baktériám aktívneho kalu, znemožňuje správnu sedimentáciu kalu ČOV čím zvyšuje zostatkové znečistenie do toku).

Odlučovače tukov sa umiestňujú na kanalizačné systémy priamo za zdroj tukových vôd (splaškové či dažďové vody do lapača nepatria). Ak nepracujú správne, tuk upchá potrubie a voda sa vzduje späť do prevádzky, čím hygienicky ohrozí chod prevádzky.

Tuk v sifóne drezu

Tuk v sifóne drezu

Čistenie a zápach z lapača tukov

Na rozdiel od odlučovača ropných látok, je odpad z lapača tukov zaradený v katalógu odpadov ako ostatný. Rovnako však podlieha povinnosti o správnej likvidácií oprávnenou firmou. Špecializovaná firma nádrž vysaje mamutkou cisterny, vyčistí wapkou s enzymatickým prostriedkom a napustí po prevádzkovú hladinu vodou. Početnosť čistení je nutné prispôsobiť druhu prevádzky (norma uvádza kontrolu približne raz týždenne a vývoz raz mesačne).

Množstvo vody pritečenej do lapača sa rovná množstvu vody odtečenej. Tu spravidla nastáva najväčší problém s prevádzkou lapača tukov a zápachom; zmenou druhu vôd alebo činnosti prevádzky, či pochybeniu projektanta sa nápor vôd na lapač zvýši, prípadne sa zemní niektorý z koeficientov dimenzovania NS. Tuk prestane na hladine tvoriť súvislú vrstvu, ale vznáša sa ako emulzia, lapač výrazne zapácha (tu treba poznamenať, že sa jedná o významný zápach aj na odpad), tuk odteká ďalej do kanalizačného potrubia, a odlúči sa v mieste, kde sú na to vhodnejšie podmienky (napr. v prečerpávacej stanici, kde znefunkční čerpadlá/plavky).

Verejné ČOV vodární majú na vstupe osadené 24-hodinové vzorkovače parametrov, ktoré sledujú vstupné znečistenie. Selekciou zberných potrubí od producentov tak vedia jednoducho určiť možný zdroj znečistenia podľa prekročeného parametra. Kontrolný odberom vzorky vôd preukážu porušenie zákona, resp. zmluvy a pokuta za neoprávnené vypúšťanie je na svete.

Riešením je pravidelné dodržiavanie správnej vodohospodárskej praxe. Prípadný stavebný zásah do lapača ako vodnej stavby je podľa zákona o vodách možný len so súhlasom o zmene vodnej stavby OÚ OSŽP.

Ponúkame Vám kompletné poradenstvo a obhliadky k problematike lapačov tukov. Kontaktujte nás tak, ako vám to najviac vyhovuje.