2.8.2017

Prevádzkujete výrobný závod, čerpaciu stanicu alebo inú prevádzku, kde sa manipuluje so znečisťujúcimi látkami? Viete, aké povinnosti Vám ukladá zákon na predchádzanie a zvládanie havarijných situácií?

Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami

Za zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami sa na účely zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. (ďalej len vodný zákon) považuje výrobný proces alebo iná činnosť, pri ktorej sa tieto látky vyrábajú, spracúvajú, používajú, prepravujú a skladujú alebo sa s nimi zaobchádza iným spôsobom.

V prípade, že prevádzkujete výrobný závod, čerpaciu stanicu alebo inú prevádzku, kde sa manipuluje so znečisťujúcimi látkami a v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti zaobchádzate so znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t (1 m3) alebo s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t (0,3 m3), ste v zmysle vodného zákona povinný zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (tzv. havarijný plán).

Havarijný plán a zvládanie havarijných situácií

Havarijný plán je manuál, ktorý detailne (krok za krokom) pomáha vlastníkovi pri úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia, čím v maximálnej možnej miere znižuje dopad havárie na životné prostredie a finančné náklady za jej odstránenie. V zmysle zákona ste ďalej povinný predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a pravidelne s ním oboznamovať zamestnancov zaradených do činnosti pri mimoriadnom zhoršení vôd.

Pri významných zmenách na prevádzke (zmena technológie, pri ktorej sú použité znečisťujúce látky, zmena skladovaného množstva znečisťujúcich látok) ste povinný vykonať aktualizáciu havarijného plánuZa nevypracovaný alebo neaktuálny havarijný plán Vám v zmysle vodného zákona hrozí pokuta od 500€ do 16 500€.

Súčasťou havarijného plánu je aj postup na zvládnutie situácie v prípade úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia. 

Vlastník je v zmysle zákona o vodách povinný bezprostredne vykonať opatrenia a odstrániť zdroj a následky úniku. V prípade ak ich neodstráni, vykoná tak Slovenská inšpekcia životného prostredia SR (SIŽP SR) oprávnenou firmou. Vzniknuté náklady za odstránenie od vlastníka následne vymáha ministerstvo. K pokute SIŽP za únik tak vlastník hradí aj náklady za odstránenie (čistenie kanalizácie/povrchových/podzemných vôd), firmou podľa výberu SIŽP. Výšku týchto nákladov si vieme predstaviť, ak prenásobíme jednoduché činitele:

Bežná cena za výjazd špeciálneho vozidla firmy na čistenie x poplatok za havarijný výjazd mimo pracovnej doby x časový stres SIŽP pri výbere firmy x počet možností výberu dnešných vyťažených firiem. Toto číslo si prenásobíme kilometrami zasiahnutého vodného toku/kanalizácie, ktoré potrebujeme vyčistiť a máme celkovú sumu.

Z uvedeného je laikovi jasné, že vlastníkovi sa oplatí vypracovať havarijný plán a zazmluvniť si vlastnú firmu na likvidáciu úniku.

Z čoho pozostáva havarijný plán?

Havarijný plán sa skladá z troch hlavných kapitol:

Prvá kapitola obsahuje základné údaje zamestnancov zaradených do činnosti pri mimoriadnom zhoršení vôd. Základné údaje o prevádzke a kontakty na úrady a firmy schopné vypomôcť pri mimoriadnom zhoršení vôd.

V druhej kapitole je hydrogeologické zhodnotenie územia lokality vrátane stavby podložia, hĺbky hladiny podzemnej vody, smer prúdenia podzemných a povrchových vôd. Nachádza sa v nej opis širších vzťahov lokality územia organizačnej jednotky najmä vo vzťahu k povrchovým vodám a podzemným vodám, vodárenským zdrojom, prírodným liečivým zdrojom, prírodným minerálnym vodám a k ich ochranným pásmam. Kapitola tiež opisuje celú technológiu prevádzky, kde dochádza k manipulácií so znečisťujúcimi látkami a opis odkanalizovania prevádzky.

Tretia kapitola poskytuje návod, čo treba robiť v prípade, že na prevádzke dôjde k úniku (vyliatiu) ropných látok alebo chemikálií – či zvládnete situáciu vyriešiť sami alebo je nutné kontaktovať zmluvné firmy na zvládnutie úniku. Uvedená kapitola tiež obsahuje detailné situácie kanalizačnej siete a výkresy technológií.  

Viac o havarijnom pláne nájdete tu.

Potrebujete vypracovať alebo aktualizovať havarijný plán? Kontaktujte nás.