Rozšírená zodpovednosť výrobcu (RZV) je súhrn jeho povinností vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu s cieľom prechádzať vzniku odpadu z neho (od výroby, uvedenia na trh, cez spotrebu až po ekologické zhodnotenie po skončení životnosti).  

Ak si zákazník kúpi tovar, obal, ktorý sa stáva odpadom, vytriedi, následné náklady spojené s odpadom sú prenesené na výrobcu. V rozšírenej zodpovednosti výrobcov tak za vytriedený odpad z obalov zodpovedajú výrobcovia. V praxi to znamená, že ten, kto uvedie obal, alebo tovar v obale na trh, sa musí postarať o odpad, ktorý z neho časom vznikne.


Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca neobalového výrobku.

Cieľom RZV je zavedenie systému na financovanie nakladania s obalmi, resp. s výrobkami, z ktorých sa po ukončení ich životnosti stáva odpad. Ide najmä o snahu dať výrobcom stimul, aby sa zohľadňovali pri svojich produktoch aj environmentálne dopady. Vyhradené prúdy odpadov sú jednotlivé zložky triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach.


Výrobca vyhradeného výrobku je povinný:

 1. zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov
 2. ustanoviť splnomocneného zástupcu ak výrobca vyhradeného výrobku nemá sídlo alebo miesto podnikania v SR
 3. zabezpečiť materiálové zloženie, konštrukciu a označenie vyhradeného výrobku v zmysle zákona, pokiaľ mu táto povinnosť vyplýva
 4. plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a spracovateľovi
 5. zabezpečiť plnenie cieľov v zmysle zákona
 6. zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom v zmysle zákona
 7. zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu vo výške záväzných cieľov a limitov
 8. viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej
 9. plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom
 10. vypočítať si svoj zberový podiel
 11. zabezpečiť odobratie celého množstva daného odpadu z obce a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s týmto odpadom
 12. zabezpečiť plnenie cieľov zberu ustanovených zákonom

Výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu.


Každý výrobca si môže tieto povinnosti plniť individuálne alebo kolektívne prostredníctvom vybranej autorizovanej Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

Ak sa výrobca rozhodne plniť si svoje povinnosti kolektívne, je povinný OZV, s ktorou uzatvoril zmluvu:

 • uhradiť skutočné náklady vzniknuté zo zabezpečenia odpadu z jeho výroby
 • poskytovať pravdivé a úplné údaje a informácie potrebné na plnenie vyhradených povinností 
 • oznámiť každú zmenu v poskytnutých údajoch
 • predložiť na vyžiadanie doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov o množstve vyhradeného výrobku uvedeného na trh SR, a to do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti
Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov, ktorí ukončia zmluvný vzťah s OZV na základe porušenia povinností OZV, sú povinní uzatvoriť nový zmluvný vzťah s OZV pre obaly najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom výpoveď podali. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov, ktorí od 1. januára nasledujúceho roka plnia vyhradené povinnosti individuálne, výrobcu obalov podľa § 54 ods. 6 a výrobcu neobalových výrobkov podľa § 74 ods. 4.

Ako to prebieha v praxi v prípade obalov a neobalov?
Výrobcovia obalov a neobalov uhrádzajú celkové náklady na triedený zber a svoje povinnosti zabezpečujú prevažne cez OZV. Tie majú uzavreté zmluvy s vybranými mestami a obcami, pre ktoré triedený zber zabezpečujú.
Občan si zakúpi tovar a obal vyhodí do triedeného zberu. Stáva sa tak súčasťou vytriedených zložiek komunálneho odpadu, za zber ktorých občan neplatí (občan platí len za zber zmesového komunálneho odpadu).
Zberová spoločnosť odpad vyzbiera a odvezie do závodu na dotriedenie a následne odovzdá alebo odpredá odberateľom jednotlivých zložiek materiálu na ich recykláciu.
Samospráva má uzatvorenú zmluvu ako so zberovou spoločnosťou, tak aj s OZV.
OZV vyzbiera poplatky od výrobcov a použije ich na preplatenie nákladov obce za triedený zber.
Poplatky OZV pre výrobcov sa líšia v závislosti od materiálu, z ktorého je obal, resp. neobal, a takisto od množstva, ktoré výrobca uvedie ročne na trhu.
Zjednodušene povedané, ten, kto uvedie obal, alebo tovar v obale na trh, sa musí postarať o odpad, ktorý z obalu časom vznikne. A to je cieľom rozšírenej zodpovednosti výrobcov.