Vyrábate alebo dovážate na Slovensko batérie a akumulátory?
Poznáte svoje povinnosti z hľadiska zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov?

Základná definícia

Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov. Batérie a akumulátory sa členia na:
– prenosné
– automobilové
– priemyselné

Čo je uvedenie batérií a akumulátorov na trh?

Uvedenie batérií a akumulátorov na trh je dodávanie alebo sprístupnenie batérií a akumulátorov inej osobe, za úhradu alebo bezplatne v Slovenskej republike.

Kto je výrobca batérií a akumulátorov?

Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza prvýkrát na trh batérie alebo akumulátory vyrobené na území Slovenskej republiky alebo získané zo zahraničia vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.

Kto je distribútor batérií a akumulátorov a aké sú jeho povinnosti?

Distribútor batérií a akumulátorov je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.

Na distribútora batérií a akumulátorov, ktorý dodáva priamo konečnému používateľovi batérie a akumulátory, pochádzajúce od výrobcu batérií a akumulátorov nezapísaného v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzťahu k týmto batériám a akumulátorom a odpadu z nich pochádzajúcemu povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov.

Distribútor batérií a akumulátorov je povinný:

 • zabezpečiť ich spätný zber na svojich predajných miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na trh po celú prevádzkovú dobu, a informovať konečných používateľov o možnosti ich bezplatného spätného zberu na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste predaja tak, aby bolo viditeľné a pre verejnosť prístupné,
 • zabezpečiť ich spätný zber v mieste, kde vydáva prenosné batérie a akumulátory alebo na mieste, kde má sklad, ak distribuuje prenosné batérie a akumulátory konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja; ak také miesto alebo taký sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov,
 • neuvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov pri predaji prenosných batérií a akumulátorov,
 • zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých prenosných batérií a akumulátorov v súlade so zmluvou s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, príslušnou treťou osobou alebo príslušnou OZV na zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov, alebo spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov; ak takú zmluvu nemá, tak na ktorékoľvek zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov alebo ktorémukoľvek spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov.
 • zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých automobilových batérií a akumulátorov v súlade so zmluvou s výrobcom automobilových batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, príslušnou treťou osobou alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov osobe oprávnenej na ich zber alebo spracovateľovi použitých automobilových batérií a akumulátorov; ak takú zmluvu nemá, tak ktorejkoľvek osobe oprávnenej na ich zber alebo ktorémukoľvek spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov.

Aké sú povinnosti výrobcov batérií a akumulátorov?

V zmysle § 45 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch je výrobca batérií a akumulátorov je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 taktiež povinný:

 • označovať batérie, akumulátory a sady batérií grafickým symbolom,
 • uvádzať na automobilových batériách a akumulátoroch a prenosných batériách a akumulátoroch údaj o ich kapacite viditeľne, čitateľne a neodstrániteľne podľa osobitného predpisu,
 • uvádzať na trh označované batérie, akumulátory a gombíkové články chemickou značkou Hg, Cd alebo Pb v ustanovených prípadoch a ustanoveným spôsobom vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. l)],
 • pri uvedení batérií a akumulátorov na trh bezodkladne na žiadosť spracovateľa použitých batérií a akumulátorov dodať chemické zloženie a materiálové zloženie batérií a akumulátorov pre potreby určenia technologického postupu a technického postupu ich spracovania a recyklácie,
 • zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov,
 • zabezpečiť, aby sa zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonávala s použitím najlepších dostupných techník z hľadiska ochrany zdravia ľudí a životného prostredia,
 • bezodkladne oznámiť koordinačnému centru splnenie cieľa zberu uvedeného v prílohe č. 3 na príslušný kalendárny rok.

Výrobca prenosných batérií a akumulátorov a výrobca automobilových batérií a akumulátorov a priemyselných batérií a akumulátorov musí ďalej plniť povinnosti v zmysle § 46 a § 47 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch.

Ako si výrobca môže plniť svoje povinnosti?

Výrobca batérií a akumulátorov si môže plniť svoje povinnosti jedným z týchto spôsobov:

 • individuálne – výrobca si zabezpečí zber a spracovanie vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na opätovné použitie samostatne
 • kolektívne – pomocou Organizácie zodpovednosti výrobcov
 • prostredníctvom jednej tretej osoby

Výrobca si môže zvoliť iba jeden spôsob plnenia vyhradených povinností pre tento vyhradený výrobok, pričom zvolený spôsob ich plnenia je výlučným spôsobom.

Zákazy

V zmysle § 43 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa zakazuje uvádzať na trh:
 • batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,0005 hmotnostného percenta ortuti; tento zákaz sa do 1. októbra 2015 nevzťahuje na gombíkové články s obsahom ortuti neprevyšujúcim dve hmotnostné percentá,
 • prenosné batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,002 hmotnostného percenta kadmia; tento zákaz sa nevzťahuje na prenosné batérie a akumulátory určené na použitie v núdzových a poplašných systémoch vrátane núdzového osvetlenia, zdravotníckych prístrojov a do 31. decembra 2016 na prenosné batérie určené na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch,
 • batérie alebo akumulátory, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto zákona.
Zakazuje sa tiež:
 • zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov,
 • zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory okrem zneškodňovania nezhodnotiteľných zvyškov použitých batérií a akumulátorov, ktoré prešli procesom spracovania a recyklácie, činnosťami D1 a D10 podľa prílohy č. 2,
 • narúšať celistvosť batérií a akumulátorov vrátane použitých batérií a akumulátorov; zákaz neplatí pre spracovateľa použitých batérií a akumulátorov.