Rozšírená zodpovednosť výrobcov – elektrozariadenia a elektroodpad sa týka spracovania elektroodpadu, nakladania s elektroodpadom a nakladania s odpadmi zo spracovania elektroodpadu.

Výrobca je povinný sa počas svojho pôsobenia postarať aj o staré elektrozariadenia, tzv. elektroodpad, ktorého sa firmy a domácnosti potrebujú zbaviť, to znamená zabezpečiť ich zber a ekologickú recykláciu v súlade so stanovenými cieľmi a limitmi.

Čo sú elektrozariadenia?

Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju riadnu činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.

Čo je elektroodpad?

Zákon č. 79/2015 Z. z. definuje elektroodpad ako elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.

Vyhradeným výrobkom, ak ide o elektrozariadenia, sa na účely tohto zákona rozumie kategória elektrozariadení podľa prílohy č. 6.

 • zariadenia pre tepelnú výmenu (napr. chladiace automaty, chladničky, klimatizácie, čerpadlá)
 • obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2 (napr. televízory, notebooky, PC monitory)
 • svetelné zdroje (napr. lineárne žiarivky, úsporné žiarivky, výbojky)
 • veľké zariadenia s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm (napr. práčky, sušičky, sporáky)
 • malé zariadenia s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm (napr. domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, hračky)
 • malé IT a telekomunikačné zariadenia s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm (tablety, telefóny)

Kto je výrobca elektrozariadenia?

Výrobca elektrozariadení je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane zásielkového obchodu a internetového predaja
 • má sídlo alebo miesto podnikania na území SR a vyrába elektrozariadenia pod svojím menom alebo ochrannou známkou, prípadne si dá elektrozariadenia navrhnúť alebo vyrobiť, a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou,
 • má sídlo alebo miesto podnikania na území SR a na území SR opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza značka výrobcu podľa prvého bodu,
 • má sídlo alebo miesto podnikania na území SR a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh SR elektrozariadenia z iného členského štátu alebo z iného ako členského štátu,
 • predáva na území SR elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie priamo domácnostiam alebo aj iným používateľom a má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte alebo v inom ako v členskom štáte (ďalej len „zahraničný výrobca elektrozariadení“),
 • má sídlo alebo miesto podnikania na území SR a v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzatváranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v inom členskom štáte (ďalej len „diaľkový výrobca elektrozariadení“).

Čo je uvedenie elektrozariadenia na trh?

Sprístupnenie elektrozariadenia na trhu je dodanie elektrozariadenia na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikania, či už za poplatok alebo bezplatne.
Uvedenie elektrozariadenia na trh je prvé sprístupnenie elektrozariadenia na trhu v Slovenskej republike v rámci podnikateľskej činnosti.

Aké sú povinnosti výrobcov elektrozariadení?

Výrobca elektrozariadení je v súlade s povinnosťami výrobcu vyhradeného výrobku uvedenými v § 27 ods. 4 povinný taktiež: 
 1. zabezpečiť, aby elektrozariadenie bolo vyrobené a navrhnuté v súlade s osobitným predpisom68) tak, aby sa uľahčila demontáž a zhodnotenie, najmä opätovné použitie a recyklácia elektroodpadu, jeho súčastí a materiálov,
 2. označiť elektrozariadenie pri jeho uvedení na trh ochrannou známkou alebo označením, ktoré výrobca používa na svoju identifikáciu, a časovým údajom, že elektrozariadenie bolo uvedené na trh po 13. auguste 2005; 
 3. uvádzať na trh elektrozariadenie označené grafickým symbolom,
 4. pri predaji elektrozariadenia uvádzať na jeho obale alebo etikete alebo na daňovom či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji výšku recyklačného poplatku
 5. zabezpečiť zber elektroodpadu najmenej vo výške svojho zberového podielu na celom území SR nasledujúcimi formami:
  1. ak ide o elektroodpad z domácností,
   • spätným zberom elektroodpadu,
   • oddeleným zberom z komunálnych odpadov v obciach,
   • oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu, s ktorým má uzavretý zmluvný vzťah, a to najmenej na jednom mieste v každom okrese,
   • zberom na zbernom mieste elektroodpadu,
  2. ak ide o elektroodpad iný ako z domácností,
   • výrobcom elektrozariadenia dodávajúceho elektrozariadenie nahrádzajúce odovzdávaný historický elektroodpad, ak nie je v tomto oddiele ustanovené inak (§ 36 ods. 2),
   • oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu, s ktorým má uzavretý zmluvný vzťah, a to najmenej na jednom mieste v každom okrese.
 6.  zabezpečiť prednostné opätovné použitie vyzbieraného elektroodpadu prostredníctvom jeho prípravy na opätovné použitie elektroodpadu,
 7. zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu, ktorý nie je vhodný na prípravu na opätovné použitie na spracovanie podľa tohto zákona,
 8. zabezpečiť, aby sa zber, spracovanie a recyklácia elektroodpadov vykonávala s použitím najlepších dostupných techník z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia,
 9. zabezpečiť v rozsahu podľa prílohy č. 3 kompletné spracovanie elektroodpadu vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí elektroodpadu vhodných na opätovné použitie, zhodnotenia odpadov zo spracovania elektroodpadu najmä recykláciou a zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov,
 10. zabezpečiť plynulú nadväznosť výkonu jednotlivých foriem zberu, prepravy, odovzdania spracovateľovi elektroodpadu a spracovania elektroodpadu,
 11. plniť povinnosti podľa bodov 2 až 7 tak, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo recyklácie elektroodpadu a bola podporená príprava na opätovné použitie, recyklácia komponentov alebo elektroodpadu ako celku a izolácia nebezpečných látok, a ak je to možné, zabezpečiť oddelenie elektroodpadu vhodného na prípravu na opätovné použitie od ostatného elektroodpadu pred jeho ďalšou prepravou,
 12. zabezpečiť bezplatné poskytnutie informácií o príprave na opätovné použitie a správne a environmentálne šetrné spracovanie elektroodpadu vrátane údržby, modernizácie, renovácie a recyklácie, informácie o súčiastkach a materiáloch, ktoré sa v elektrozariadeniach nachádzajú a informácie o umiestnení nebezpečných látok a zmesí v elektrozariadeniach pre každý typ nového elektrozariadenia, ktoré prvýkrát uviedol na trh, najneskôr do jedného roku od uvedenia elektorozariadenia na trh všetkým spracovateľom elektroodpadov s vydanou autorizáciou (tieto informácie poskytnú výrobcovia príslušným subjektom vo forme manuálu alebo prostredníctvom elektronických médií).

Diaľkový výrobca elektrozariadení, ktorý uvádza elektrozariadenia na trh iného členského štátu, je povinný na účely zabezpečenia plnenia povinností uložených mu ako výrobcovi elektrozariadení v uvedenom členskom štáte a vždy výhradne len pre jeden členský štát, na ktorého trh elektrozariadenia uvádza, splnomocniť ním vybranú právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa so sídlom alebo miestom podnikania v tomto členskom štáte na plnenie týchto povinností.

Výrobca elektrozariadení môže mať zmluvu iba s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení pre každú kategóriu elektrozariadenia.

Ak výrobca elektrozariadení dodáva elektrozariadenia konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja, je povinný zabezpečiť minimálne jedno miesto spätného zberu elektroodpadu v mieste skladu alebo výdaja tovaru.
Výrobca elektrozariadení, ktorý uvádza na trh svetelné zdroje, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s elektroodpadom bez ohľadu na miesto vzniku a dátum uvedenia elektrozariadenia na trh.

Zákazy

V zmysle zákona o odpadoch sa zakazuje:
 • zneškodňovať elektroodpad odovzdaný do systému spätného zberu elektroodpadu alebo oddeleného zberu elektroodpadu pred jeho spracovaním,
 • zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,
 • rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovateľovi elektroodpadu; uvedený zákaz sa nevzťahuje na osobu oprávnenú na opätovné použitie elektroodpadu a spracovateľa elektroodpadu.

Aké sú povinnosti držiteľa elektroodpadu?

Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad
 1. distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,
 2. na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý bol zavedený v obci,
 3. osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,
 4. ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, okrem miest uvedených v bodoch 1. až 3. aj na zberné miesto elektroodpadu.
Držiteľ elektroodpadu iného ako z domácností je povinný zabezpečiť nakladanie s týmto elektroodpadom, ak
 1. výrobca elektrozariadení pri jeho predaji s jeho konečným používateľom písomne dohodol podiel zodpovednosti výrobcu elektrozariadení a držiteľa elektroodpadu z neho pochádzajúceho za nakladanie s týmto elektroodpadom inak než je plná zodpovednosť výrobcu elektrozariadení za toto nakladanie alebo
 2. ide o historický elektroodpad uvedený v § 36 ods. 3.
Držiteľ elektroodpadu iného ako z domácností je povinný odovzdať tento elektroodpad iba osobe oprávnenej na zber elektroodpadu. Ak to zákon umožňuje, môže odovzdať tento elektroodpad aj spracovateľovi elektroodpadu.