Rozšírená zodpovednosť výrobcov zahŕňa taktiež neobalové výrobky, za ktoré zodpovedá ich výrobca a je povinný si plniť povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku.

Typickými príkladmi neobalov zo skupiny papier a lepenka sú napr. reklamné letáky, firemné katalógy, vizitky alebo iné propagačné materiály, zo skupiny plastových výrobkov napr. nábytok, hračky a z výrobkov zo skla napr. sklenené vázy, poháre, tabuľové sklo a pod.

Je aj Vaša spoločnosť výrobcom neobalového výrobku?

 

Čo je neobalový výrobok?

Neobalový výrobok je výrobok, ktorý:

 • nie je obalom a nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov
 • odpad z tohto výrobku tvorí súčasť komunálneho odpadu
 • a zároveň je vyrobený z materiálov: sklo, papier a lepenka, plast

Kto je výrobca neobalového výrobku?

Výrobca neobalového výrobku je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku: 
 • vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR 
 • prepraví alebo si nechá prepraviť na územie SR z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR alebo
 • dovezie alebo si nechá doviezť na územie SR z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR

Čo je uvedenie neobalového výrobku na trh?

Uvedenie neobalového výrobku na trh je prvé dodanie neobalového výrobku do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu SR v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne.

Aké sú základné povinnosti výrobcov obalov?

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorým sú aj obaly, je v zmysle § 27, ods. 4 zákona o odpadoch povinný:

 1. zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov
 2. ustanoviť splnomocneného zástupcu ak výrobca vyhradeného výrobku nemá sídlo alebo miesto podnikania v SR
 3. zabezpečiť materiálové zloženie, konštrukciu a označenie vyhradeného výrobku v zmysle zákona, pokiaľ mu táto povinnosť vyplýva
 4. plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a spracovateľovi
 5. zabezpečiť plnenie cieľov v zmysle zákona
 6. zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom v zmysle zákona
 7. zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu vo výške záväzných cieľov a limitov
 8. viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej
 9. plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom
 10. vypočítať si svoj zberový podiel
 11. zabezpečiť odobratie celého množstva daného odpadu z obce a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s týmto odpadom
 12. zabezpečiť plnenie cieľov zberu ustanovených zákonom

Ďalej je povinný zabezpečiť:

 1. zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov z neobalových výrobkov, ktoré uviedol na trh a sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu v plnom rozsahu, najmenej vo výške cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3 zákona č. 79/2015 Z.z.
 2. informovanie konečných používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov.

Ak výrobca neobalových výrobkov nevie preukázať že, neobalové výrobky ním uvedené na trh nebudú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov, považujú sa tieto odpady za súčasť komunálnych odpadov.

Na výrobcu neobalových výrobkov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny rok, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. b)d) až g)i) až l) a v odseku 6.

Ako si výrobca môže plniť svoje povinnosti?

Výrobca neobalových výrobkov si plní svoje povinnosti:

 • výlučne kolektívne – prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu
 • samostatne – len v prípade, ak výrobca uvedie na trh SR menej ako 100 kg všetkých neobalových výrobkov ročne

Čo sa v praxi považuje za neobalový výrobok?