Obaly sú jednou časťou rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV). Cieľom RZV je zavedenie systému na financovanie nakladania s obalmi, resp. s výrobkami, z ktorých sa po ukončení ich životnosti stáva odpad. Ide najmä o snahu dať výrobcom stimul, aby sa zohľadňovali pri svojich produktoch aj environmentálne dopady.

Ak si zákazník kúpi tovar, obal, ktorý sa stáva odpadom, vytriedi do separovaného zberu pre jeho ďalšie zhodnotenie. Náklady spojené so spracovaním tohto odpadu sú prenesené na výrobcu. V praxi to znamená, že ten, kto uvedie obal, alebo tovar v obale na trh, sa musí postarať o odpad, ktorý z neho časom vznikne.


Kto je výrobca obalov?

Aj keď názov „výrobca obalov“ môže byť pre mnohých zmätočný, jeho definícia je veľmi dôležitá a v podstate robí aj z distribútora oblečenia alebo predajcu výživových doplnkov, či predajcu rýchleho občerstvenia výrobcu obalov.

Výrobcom obalov je taká fyzická – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá:

 1. používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou,
 2. je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh,
 3. uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa bodov 1. a 2. alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu SR tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v SR,
 4. ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,
 5. ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo
 6. uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v predchádzajúcich bodoch alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa bodu 2.

V praxi ide najmä o podnikateľské subjekty, ktorí balia svoje výrobky do obalov; dovážajú tovar zo zahraničia zabalený v obaloch; obchodníci, ktorí balia tovar do obalov konečným spotrebiteľom. Napr. e-shop, ktorý tovar pred jeho odoslaním zabalí do krabice; potraviny, v ktorých si zákazník môže tovar vložiť do sáčkov; stánky rýchleho občerstvenia (fast food), kde zákazník dostane napr. bagetu zabalenú do papierového obalu; cukrárne, ktoré balia svoje produkty do krabíc; rozvoz pizze, ktorá balí pizzu do škatule; podnikatelia, ktorí dovezú tovar v obale zo zahraničia a pod.

Čo je obal?

Obalom je v zmysle § 52 zákona o odpadoch výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.

Opakovane použiteľný obal je obal určený, navrhnutý, konštruovaný a umiestnený na trh SR na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol určený; takýto obal sa stane odpadom z obalov, ak sa už opakovane nepoužije a to okamihom jeho vyradenia. Tieto obaly sa započítavajú do množstva obalov, ktoré výrobca obalov uviedol na trh alebo distribuoval, len raz, a to v čase ich prvého použitia (pri ďalšom použití sa už nevykazujú); uvedené sa nevzťahuje na opakovane použiteľné drevené palety (napr. EUR palety), ktoré sa započítavajú do množstva obalov, až keď sa stanú odpadom.

Kompozitný obal je obal zložený z dvoch vrstiev alebo z viacerých vrstiev z rôznych materiálov, ktoré sa nedajú ručne od seba oddeliť a sú súčasťou ucelenej jednotky pozostávajúcej z vnútorného obalu a vonkajšieho krytu, a ktorý sa ako taký napĺňa, uskladňuje, prepravuje a vyprázdňuje.

Kritériá podrobnejšie definujúce obal sú uvedené v Prílohe č. 7 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

Čo je uvedenie na trh?

Uvedením obalov na trh v Slovenskej republike je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie alebo použitia.

Distribútorom obalov je ten, kto uskutočňuje distribúciu obalov. Distribúciou obalov je odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe na účely dodania, predaja alebo použitia obalu alebo tovaru v obale v obchodnej sieti vrátane predaja konečnému používateľovi s výnimkou uvedenia na trh.

Ako členíme obaly?

Aké sú základné povinnosti výrobcov obalov?

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorým sú aj obaly, je v zmysle § 27, ods. 4 zákona o odpadoch povinný:

 1. zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov
 2. ustanoviť splnomocneného zástupcu ak výrobca vyhradeného výrobku nemá sídlo alebo miesto podnikania v SR
 3. zabezpečiť materiálové zloženie, konštrukciu a označenie vyhradeného výrobku v zmysle zákona, pokiaľ mu táto povinnosť vyplýva
 4. plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a spracovateľovi
 5. zabezpečiť plnenie cieľov v zmysle zákona
 6. zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom v zmysle zákona
 7. zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu vo výške záväzných cieľov a limitov
 8. viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej
 9. plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom
 10. vypočítať si svoj zberový podiel
 11. zabezpečiť odobratie celého množstva daného odpadu z obce a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s týmto odpadom
 12. zabezpečiť plnenie cieľov zberu ustanovených zákonom

Ako si výrobca môže plniť svoje povinnosti?

Výrobca obalov si môže plniť svoje povinnosti jedným z týchto spôsobov:

 • individuálne – vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu
 • kolektívne – prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu
 • samostatne – v prípade, ak výrobca uvedie na trh SR menej ako 100 kg všetkých obalov ročne