Kompletný prevádzkový poriadok pre ubytovacie zariadenie (hotel, penzión a i.) vás podporí v úsilí, aby sa u Vás hostia cítili príjemne, zamestnanci mali vytvorené vhodné pracovné podmienky, a aby boli dodržané legislatívne požiadavky z hľadiska hygieny aj bezpečnosti.

Dokumentácia – podľa Vašich potrieb

 • Prevádzkový poriadok pre ubytovacie zariadenie
 • Prevádzkový poriadok pre wellness centrá
 • Prevádzkový poriadok pre fitnes centrá
 • Prevádzkový poriadok bazénov a sauny
 • Prevádzkový poriadok pre masáže
 • Prevádzkový poriadok pre reštaurácie alebo zariadenia spoločného stravovania (aj HACCP)
 • Žiadosť o schválenie Prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenie
 • Žiadosti o schválenie súvisiacich prevádzkových poriadkov
 • Žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky
 • Poradenstvo a dokumentácia v odpadovom hospodárstve
 • Poradenstvo a dokumentácia vo vodohospodárstve

Seminár

 • Tréningový seminár k poskytovaniu hotelových a reštauračných služieb

Merania

 • Zabezpečenie analýz vzoriek pitnej vody prostredníctvom akreditovaného laboratória
 • Výstupný protokol s výsledkami z analýzy

Implementácia do praxe prevádzky vrátane poradenstva

 • Školenie zamestnancov – oboznámenie s prevádzkovým poriadkom
 • Označenie prevádzky informačnými výveskami s piktogramami

Rokovania vo vašom mene

 • na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a súvisiacich orgánoch štátnej a verejnej správy

prevádzkový poriadok pre ubytovacie zariadenie