Povinnosť vykonávať interný audit potravinárskej prevádzky vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín. Jeho cieľom je preskúmať činnosti vykonávané v potravinárskej prevádzke, zistiť nezhody a navrhnúť opatrenia a odporúčania.

Interný audit potravinárskej prevádzky

Poľnohospodári, potravinári a prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pracujúci so zdrojmi a surovinami, ktoré podliehajú rýchlemu kazeniu, musia v rámci analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov určiť, zaviesť a zachovávať trvalý postup, ktorý je založený na zásadách HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) a ktorého cieľom je zabezpečiť bezpečné a zdravotne nezávadné potraviny.

Interný audit potravinárskej prevádzky je vhodným preventívnym nástrojom a predstavuje systematické a nezávislé preskúmanie činnosti s cieľom určenia, či činnosti a súvisiace výsledky vyhovujú plánovaným opatreniam, či sa tieto opatrenia zavádzajú účinne, a či sú vhodné na dosiahnutie cieľov.

Čo vám pri službe interného auditu ponúkneme?

Prostredníctvom našich kvalifikovaných audítorov vám ponúkame profesionálny interný audit vašej potravinárskej prevádzky. Aktívne napomáhame odhaľovať nezhody, slabé miesta a podávame odborné a praktické odporúčania. Pri internom audite preveríme účinnosť aplikovania systému zdravotnej bezpečnosti potravín (HACCP) do praxe a schopnosť preukázať, že potravinársky podnik je schopný vyrábať a predávať bezpečné potraviny, pokrmy a nápoje. Okrem ekonomického a morálneho zisku predstavuje interný audit aj preventívne opatrenie na predchádzanie riziku uloženia pokút pri úradných kontrolách.

Na aké oblasti sa pri internom potravinárskom audite zameriavame?

Interný audit potravinárskej prevádzky je zameraný na tieto oblasti:

  • plnenie legislatívnych požiadaviek pre potravinárske prevádzkarne v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ,
  • plnenie hygienických požiadaviek pre zariadenia spoločného stravovania a potravinárske prevádzkarne v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ, 
  • prevádzková hygiena v zariadeniach,
  • osobná hygiena zamestnancov,
  • označovanie pokrmov a potravín a ich uvádzanie na trh,
  • nakladanie s odpadmi v prevádzkarni.

Ako prebieha interný audit potravinárskej prevádzky?

  1. vypracovanie plánu auditu na mieru a podľa požiadaviek klienta
  2. určenie termínu realizácie auditu
  3. vykonanie auditu certifikovaným audítorom
  4. vypracovanie správy z auditu vrátane odporúčaní

Ako dlho trvá interný audit potravinárskej prevádzky a čo je jeho výsledkom?

Dĺžka auditu prevádzky je individuálne dohodnutá s objednávateľom. Najčastejšie je audit rozdelený na prevádzkovú časť, pri ktorej audítor zhromažďuje podklady priamo na prevádzke. Táto časť trvá v priemere 5 hodín. Po nej nasleduje analytická časť, pri ktorej sa podklady spracúvajú v spoločnosti AT CONSULT.

Výsledkom je prevádzkovateľovi zaslaná správa z auditu spolu s vyhotovenou fotodokumentáciou.

Aký prínos bude predstavovať interný audit pre vašu prevádzkareň?

Objektívnym auditom, ktorý vykonávajú naši certifikovaní audítori v zmysle požiadaviek platnej legislatívy a ISO certifikácií, môžete predchádzať negatívnym situáciám pri úradných kontrolách a skvalitniť či zefektívniť procesy v prevádzke. Máte tak jedinečnú možnosť zvýšiť a pravidelne udržiavať úroveň vášho zariadenia odstraňovaním prevádzkových nedostatkov, odchýlok či ľudských pochybení. To všetko predstavuje priamu cestu k spokojným klientom a teda k vášmu úspechu.

Máte záujem o interný audit vašej potravinárskej prevádzky? Kontaktujte nás.