Vážení zákazníci, aby ste mohli využívať nami poskytované služby, spracúvame vaše osobné údaje. Táto politika ochrany osobných údajov vás informuje o rozsahu spracúvania vašich osobných údajov, o účele ich spracúvania, o dobe, v rámci ktorej spracúvame vaše osobné údaje. Zároveň vás prostredníctvom tejto politiky ochrany osobných údajov informujeme o spôsobe ochrany vašich osobných údajov a o subjektoch, ktoré majú prístup k vašim osobným údajom. V neposlednom rade vás tiež oboznámime s vašimi právami súvisiacimi so spracúvaním osobných údajov.

OSOBNÉ ÚDAJE

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť AT CONSULT spol. s r.o., Ulica Čerešňárka 123/8, Hviezdoslavov 930 41, IČO: 35 824 671, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 17714/T, email: atconsult@atconsult.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

DOTKNUTÉ OSOBY

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré vstupujú do zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom, resp. ktoré prichádzajú do styku s prevádzkovateľom pri poskytovaní služieb prevádzkovateľa v oblasti životného prostredia, potravinárstva a HACCP, prevádzky podnikov, inžinieringu, požiarnej ochrany a vzdelávania (ďalej len „služby prevádzkovateľa“).

ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva osobné údaje dotknutých osôb, s ktorými vstupuje do zmluvného vzťahu, resp. s ktorými prichádza do styku pri poskytovaní služieb prevádzkovateľa v oblasti životného prostredia, potravinárstva a HACCP, prevádzky podnikov, inžinieringu, požiarnej ochrany a vzdelávania v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa (ulica a číslo domu, mesto, PSČ), e-mailová adresa a telefónne číslo.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú na nasledovných právnych základoch:

  • pri poskytovaní služieb prevádzkovateľa na zmluvnom základe je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účel plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
  • pri zastupovaní dotknutej osoby prevádzkovateľom pred orgánmi verejnej správy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa,
  • v prípade vedenia obchodnej evidencie prevádzkovateľom, plnenia si daňových a iných povinností je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa,
  • na uplatnenie zákonných nárokov dotknutej osoby zo zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa z uzatvorenej zmluvy (napr. reklamácie),
  • na umožnenie výkonu práv dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

SÚHLAS SO SPRÁCÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený.

DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje získané pre účely uzatvorenia, zmeny alebo plnenia zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou pri poskytovaní služieb prevádzkovateľa sa uchovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv a povinností zo zmluvy (napr. v rámci reklamačného konania) ako aj po dobu trvania lehôt stanovených osobitnými predpismi (napr. zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).  Osobné údaje získané pre účely zastupovania dotknutej osoby prevádzkovateľom pred orgánmi verejnej správy uzatvorenia, zmeny alebo plnenia zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou sa uchovávajú po dobu trvania zastupovania dotknutej osoby.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje získavame a spracúvame v súvislosti s poskytovaním našich služieb a uplatnenia vašich nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a z právnych predpisov. Osobné údaje chránime použitím rôznych primeraných organizačných a technických opatrení tak, aby nedošlo k ich zneužitiu. Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujeme prenos vašich osobných údajov do inej krajiny v rámci EU alebo mimo EU.

SUBJEKTY MAJÚCE PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

K vašim osobným údajom majú prístup aj ďalšie subjekty, a to tretie osoby na základe platných právnych predpisov (napr. orgány verejnej správy a kontrolné orgány) a sprostredkovatelia na základe zmlúv uzatvorených s prevádzkovateľom.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z., resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci vašich práv máte:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom a informácie o spracúvaných osobných údajoch, konkrétne o (i) účele spracúvania osobných údajov, (ii) o kategórii spracúvaných osobných údajov, (iii) o identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (iv) o dobe uchovávania osobných údajov, (v) o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (vi) o práve podať návrh na začatie konania, (vii) o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby a o (viii) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.  So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, (ii) ste udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolali, (iii) namietate spracúvanie osobných údajov, (iv) sa vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne, (v) je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti, (vi) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak (i) namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto vymazania obmedzenie ich použitia, (iii) prevádzkovateľ už osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov nepotrebuje, ale vy ich potrebujete na uplatnenie vášho právneho nároku, (iv) namietate spracúvanie osobných údajov,  a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo získať od prevádzkovateľa vaše osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. V prípade spracúvania osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov bez obmedzenia.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás obdobne významne ovplyvňujú. Uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

  1. a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
  2. b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
  3. c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch podľa písm. a) a c) je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Ak chcete vykonať niektoré zo svojich práv v oblasti osobných údajov, môžete tak urobiť zaslaním žiadosti na adresu AT CONSULT spol. s r.o., Ulica Čerešňarka 123/8, Hviezdoslavov 930 41 alebo zaslaním e-mailu na atconsult@atconsult.sk. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.