Plánujete otvorenie novej prevádzky, a neviete, čo všetko na to bude potrebné zabezpečiť a vybaviť? Alebo máte zabehnutú prevádzku, ale potrebujete čo-to vyladiť, dotiahnuť alebo aktualizovať? Potrebujete externého poradcu pre rozvoj vášho podnikania alebo potrebujete zaškoliť seba či zamestnancov? Nestíhate viesť všetky záznamy, evidencie a podávať hlásenia?

Otvorenie novej prevádzky

Otvoriť prevádzku znamená uviesť do súladu priestor, jeho vybavenie, ponuku tovarov alebo služieb a zamestnancov. Celý proces má legislatívny rámec, ktorý ukladá rôzne povinnosti v časovej postupnosti.

Dôležité kroky pri otváraní novej prevádzky:

 1. Na začiatku celého procesu otvárania novej prevádzku je nevyhnutné mať dobre premyslený podnikateľský zámer. V tomto zmysle predovšetkým to, aký tovar alebo služby plánujete ponúkať.
 2. V nadväznosti na to je potrebné disponovať priestorom prevádzky, ktorý je skolaudovaný na účel vášho podnikania. Môže to byť priestor vlastný alebo prenajatý.
 3. Ak priestor nie je skolaudovaný na účel vášho podnikania, bude potrebné vybaviť zmenu účelu využitia priestoru. Je to časovo aj administratívne náročný proces, ktorý trvá cca 2 – 4 mesiace. Na viaceré úrady je potrebné predložiť projekty so žiadosťami, nechať ich schváliť alebo nechať úrady sa k nim vyjadriť. Posledné slovo má príslušný stavebný úrad na Okresnom úrade príslušnom k miestu vašej prevádzky. Ak je všetko v poriadku, vydajú vám alebo majiteľovi priestoru rozhodnutie o zmene účelu využitia priestoru.
 4. Pred začatím podnikania v priestore (v prevádzke) potrebujete mať okrem kolaudačného rozhodnutia alebo zmeny účelu využitia priestoru tieto náležitosti:

  • Priestor správne dispozične členený podľa účelu podnikania
  • Priestor vybavený elektrinou, pitnou vodou studenou a teplou, prípadne plynom, odvetraný, klimatizovaný, odkanalizovaný a pod.
  • Priestor musí byť aj vhodne osvetlený na daný typ práce v prevádzke – na to sú normy a merania, ktoré sa predkladajú pri uvedení priestorov do prevádzky
  • Priestor musí byť technicky a bezpečnostne vhodne vybavený – vždy podľa účelu, na ktorý sa bude používať. Ak je to potrebné, dokladajú sa protokoly o meraniach, posúdenia rizík a prevádzkové poriadky.
 5. Pred otvorením novej prevádzky je potrebné vypracovať dokumentáciu k prevádzke – prevádzkový poriadok a pracovné predpisy, havarijný plán a pripraviť pracovné denníky, záznamy evidencie. Ich vypracovanie je jednak legislatívnou povinnosťou a na druhej strane v praxi uľahčujú pracovné procesy, usmerňujú činnosť zamestnancov, aby práce, predaj alebo poskytovanie služieb vykonávali správne.
 6. Ak už máte zamestnancov, je dôležité, aby spĺňali zdravotnú a odbornú spôsobilosť pre práce, na ktoré sú prijatí. Zamestnancov je treba so všetkým riadne oboznámiť a z dôležitých tém pre ich prácu riadne vyškoliť. Periodicita školení je zvyčajne 1 – 2 roky, závisí to od jednotlivých zákonov, vyhlášok a nariadení pre dané oblasti
 7. Ak máte v poriadku priestor, jeho technickú vybavenosť, prijatých a vyškolených zamestnancov, spracovanú prevádzkovú dokumentáciu, nakúpené tovary a pripravené služby, môžete požiadať o uvedenie priestoru do prevádzky na príslušnom RÚVZ. Ak máte dobre spracovanú žiadosť a podklady k nej, priložíte správne doklady, môžete do 1 mesiaca očakávať kladné rozhodnutie a vašu prevádzku odštartovať.

Riadenie zabehnutej prevádzky

Predvídavý podnikateľ vie, že aj dobre zabehnutá prevádzka môže mať svoje úskalia. Na predchádzanie problémom a vylaďovanie činnosti prevádzky slúži pravidelný interný audit prevádzky. Interným auditom prevádzky:

 • sa odhaľujú slabé miesta a nedostatky prevádzky ešte predtým, ako by ich odhalili kontrolné orgány
 • sa zisťujú možnosti zlepšenia a zefektívnenia činností v prevádzke
 • implementujú sa nové legislatívne nariadenia
 • aktualizujú sa potreby školenia a vzdelávania

Cieľom pravidelných interných auditov je korigovanie činnosti prevádzky tak, aby predchádzala vzniku zbytočných problémov (a následných pokút), konala v súlade s platnou legislatívou a maximálne využívala svoj potenciál.

Pre majiteľov prevádzok z legislatívy vyplýva povinnosť viesť pravidelné záznamy, evidencie a podávať hlásenia, ktoré sú bližšie špecifikované pre jednotlivé oblasti pôsobenia alebo vyplývajú z iných dokumentov (napr. plán HACCP). Jedná sa napríklad o: záznam o vykonaní sanitácie, plán údržby a opráv, plán školení, hlásenie o odpadoch a iné. Prevádzkovateľ tieto záznamy a evidencie predkladá pri kontrole štátnym orgánom. 

Potravinárska prevádzka

Potravinárske prevádzky sú špecifické. Na rozdiel od iných prevádzok musia spĺňať prísne nariadenia, ktorých cieľom je zabezpečiť predovšetkým hygienu a zdravotnú nezávadnosť potravín. 

Problematike potravinárskych prevádzok sa venujeme komplexne v rámci samostatnej sekcie „Potravinárstvo“.

Služby a kompletný servis pre prevádzky

Ponúkame kompletný servis a služby pre prevádzky na mieru: