Hygienické minimum je zaužívaný, ale nesprávny názov. Správny názov v zmysle zákona je: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Pripravíme Vás na skúšky k osvedčeniam pre prácu v epidemiologicky závažnom prostredí potravinárstva. 

Kalendár školení

Termín školenia Cena bez DPH Cena s DPH Miesto
03.09.2024 62,5 € 75 € miesto školenia* – ONLINE

ŽIVÉ VYSIELANIE

*) pre firmy a skupiny viac ako 10 účastníkov – miesto školenia podľa dohody

PRIHLÁŠKA


Kto potrebuje osvedčenie o odbornej spôsobilosti?

 • Ten, kto manipuluje s potravinami, je povinný v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v platnom znení preukázať zdravotnú a odbornú spôsobilosť. V zmysle Vyhlášku MZ SR č. 585/2008 Z.z. môže byť odborná spôsobilosť získaná vzdelaním vymenovaným v danej vyhláške alebo vykonaním skúšok na RÚVZ a získaním Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

Kto Vám vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti?

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Vám vydá RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) miestne príslušný k Vášmu bydlisku alebo pracovisku po vykonaní skúšok pred komisiou zloženou z jeho pracovníkov/pracovníčok.

Čo je potrebné pre to urobiť?

 • Podať si žiadosť na RÚVZ – pripraviť sa na skúšky sami alebo v odbornej firme – vykonať skúšky na RÚVZ v termíne, ktorý Vám uvedú v pozvánke.

Ako Vás na skúšky pripravíme?

 • Naše školenie je odbornou prípravou na skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami pre tento druh spôsobilosti. Vydávame osvedčenie o absolvovaní nášho školenia a poskytneme odbornú prezentáciu a materiály, aby ste skúšky na RÚVZ pri Vašej kvalitnej príprave zvládli.

Cieľ školení

 • Pripraviť účastníkov na skúšky k osvedčeniam pre prácu v epidemiologicky závažnom prostredí potravinárstva.

Cieľová skupina

 • každý pracovník v potravinárstve, ktorý nemá odborné vzdelanie stredoškolské alebo vysokoškolské v príslušných smeroch v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. v platnom znení

Podmienky účasti

 • prihláška na školenie (termíny nájdete nižšie)
 • uhradená platba na účet

Ceny nájdete v časti (termíny školení a prihláška). 

Platbu môžete vykonať prevodom (alebo vkladom) na č. účtu vo VÚB, a.s. Faktúru Vám zašleme po školení.

Pri vklade v hotovosti na účet priamo pri priehradke v banke pripočítajte k cene za školenie aj bankový poplatok 3,00.- €. 

IBAN: SK86 0200 0000 0019 7243 6751
BIC: SUBASKBX
VS: dátum školenia
KS: 0308
Poznámka: uviesť Vaše meno alebo IČO

Čo od nás účastník dostane?

 • učebné texty, písacie pomôcky a osvedčenie o absolvovaní prípravy na skúšky k osvedčeniam pre prácu v epidemiologicky závažnom prostredí potravinárstva.

Obsah seminára

 • Legislatíva SR a EÚ platná pre potravinárske prevádzky
 • Základné hygienické požiadavky na predaj, skladovanie, manipuláciu a uvádzanie potravín do obehu
 • Základné požiadavky na označovanie potravín
 • Základné hygienické požiadavky na osobnú a prevádzkovú hygienu
 • Plány HACCP, prevádzkový poriadok a sanitačný program
 • Základné hygienické požiadavky na prevádzky spoločného stravovania
 • Základné hygienické požiadavky na výrobu chladených a mrazených pokrmov
 • Základné hygienické požiadavky na nakladanie s odpadmi
 • Základné legislatívne požiadavky na potravinárske prevádzkarne
 • Epidemiologicky závažné činnosti
 • Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia (regulácia živočíšnych škodcov)
 • Povinnosti pracovníkov potravinárskej prevádzky, zdravotná a odborná spôsobilosť

Ukončenie školenia a testy

 • školenie je ukončené cvičnými testami a osvedčením o absolvovaní školenia

Školenie pre skupiny

 • V prípade dohody je možné školenie vykonať pre skupinu zamestnancov priamo vo Vašej potravinárskej prevádzke. 

hygienické minimum