Pred začatím podnikania musí byť každý priestor, v ktorom sa bude vykonávať podnikateľská činnosť, uvedený do prevádzky. Neviete ako na to? Nechajte uvedenie vašich priestorov do prevádzky na nás. Ponúkame vám kompletný servis od podania návrhu až po vydanie kladného rozhodnutia.

Čo je uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky je procesom schválenia priestorov na podnikateľskú činnosť regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Túto povinnosť ukladá zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia:

 • všetkým podnikateľom – živnostníkom, obchodným spoločnostiam, právnickým osobám vrátane nadácií, neziskových organizácií a občianskych združení 
 • na všetky priestory, v ktorých sa plánuje vykonávať podnikateľská činnosť (aj prenajaté). Jedná sa tak nielen o všetky prevádzkarne, ale aj predajne, sklady, kancelárie a ďalšie podnikateľské priestory, a to aj tie, do ktorých klienti či zamestnanci nevstupujú.

Túto povinnosť majú podnikatelia aj v prípade návrhu zmeny v ich prevádzkovaní či rozšírení o novú prístavbu, halu, prenájom ďalších kancelárií a podobne.

Na ktoré zariadenia sa nevzťahuje povinnosť uvedenia priestorov do prevádzky

Od 21.7.2020 predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností; ustanovenie § 13 ods. 4 písm. a) sa nevzťahuje na:

 • priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a), pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
 • ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby,63) a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
 • telovýchovno–športové zariadenia,
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
 • prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,
 • administratívne priestory,
 • priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín.

Pre vyššie uvedené prevádzky platí povinnosť oznámenia začatia činnosti na príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva SR. K oznámeniu sa predkladá aj prevádzkový poriadok s príslušnými prílohami, ktorý sa samostatne neschvaľuje.

Ako prebieha uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky začína podaním návrhu (žiadosť o vydanie rozhodnutia) regionálnemu úradu verejného zdravotníctva miestne príslušnému podľa priestoru, ktorý sa plánuje uviesť do prevádzky. Na základe žiadosti vydá regionálny úrad tzv. rozhodnutie. Vydaním kladného rozhodnutia sú priestory uvedené do prevádzky.

Ak sa bude priestor používať na podnikanie aj bez podania žiadosti či bez obdržania súhlasného stanoviska, hrozí pokuta vo výške od 150 eur do 20 000 eur.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia

žiadosti o vydanie rozhodnutia sa okrem identifikačných údajov uvádza aj umiestnenie objektu a jeho popis, zoznam a podrobný popis činností, ktoré sa budú v priestore vykonávať, zoznam strojov a zariadení, údaje zodpovednej osoby a kópia dokladu o oprávnení na podnikanie.

Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva si môže vyžiadať aj ďalšiu doplňujúcu dokumentáciu (napr. kópiu kolaudačného rozhodnutia, kópiu rozhodnutia o zmene v užívaní stavby, zriaďovaciu listinu, doklad o zdravotnej či odbornej spôsobilosti a pod.). Ak sa jedná o zariadenie spoločného stravovania, priestor, kde sa bude manipulovať s potravinami, o zariadenie starostlivosti o ľudské telo, zariadenie pre deti a mládež, športovo – telovýchovné zariadenie a ďalšie, k žiadosti sa predkladá aj prevádzkový poriadok s príslušnými prílohami, ktorý sa schvaľuje samostatne.

Kompletný servis pre uvedenie priestorov do prevádzky

Proces schvaľovania podnikateľský priestorov vyžaduje nielen odborné a legislatívne znalosti, ale aj dostatok času a precíznosti.

Ponúkame vám kompletný servis uvedenia vašich priestorov do prevádzky. Budeme pri vás stáť od začiatku celého procesu až do konečného vystavenia rozhodnutia o schválení vašich podnikateľských priestorov.

V rámci našich služieb vám ponúkame:

 • vypracovanie žiadosti o vydanie rozhodnutia k uvedeniu priestorov do prevádzky vrátane kompletizácie všetkých príloh a doplňujúcej dokumentácie
 • v prípade potravinárskych prevádzok ponúkame pre potreby prvých rokovaní na RÚVZ aj pre uvedenie do prevádzky návrh a vypracovanie názorného projektu (pôdorysu) so zakreslením gastro zariadení v prevádzke, zakreslením umiestnenia vody, odpadovej vody, miest elektrického pripojenia (môže slúžiť ako podklad pre projektantov profesistov). Projekt vychádza z odborných znalostí procesov a potrieb v potravinárskych prevádzkach. Túto službu poskytujeme v spolupráci s našim partnerom pre gastrozariadenia 
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov pre akúkoľvek prevádzku
 • zastupovanie a rokovanie s príslušnými orgánmi a ďalšími zainteresovanými subjektmi v schvaľovacom procese
 • kompletné poradenstvo pri uvádzaní priestorov do prevádzky

Podnikáte v plnom prúde a nemáte priestory uvedené do prevádzky? Obráťte sa nás.