To, či je priestor Vašej prevádzky vhodný pre realizáciu Vášho podnikateľského zámeru a vyhovuje požiadavkám legislatívy v danej oblasti, je vždy vhodné posúdiť ešte pred tým, ako si priestor prenajmete, upravíte a požiadate príslušný orgán štátnej správy o jeho schválenie. Ušetríte si tak čas, ako aj finančné prostriedky, ktoré by ste zbytočne vynaložili na obstaranie si nevhodného priestoru pre Vaše podnikanie. Cieľom posúdenia je pripraviť prevádzku tak, aby následný proces jej schvaľovania nepredstavoval zdržanie.

Prevádzkové posúdenie priestoru

Predstavuje časovo a finančne efektívny nástroj, ktorý zohľadňuje príslušné legislatívne požiadavky na konkrétne priestory, v ktorých fyzické osoby alebo právnické subjekty plánujú realizáciu svojho podnikateľského zámeru. Je veľmi vhodné ho vykonať v budúcich potravinárskych prevádzkach, ubytovacích zariadeniach, administratívnych priestoroch či zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

Čo Vám pri službe prevádzkového posúdenia ponúkame

Naši odborní pracovníci sú pripravení posúdiť priestory Vašej prevádzkarne so zameraním na legislatívne požiadavky SR a EÚ v danej oblasti a neskôr zabezpečiť ich implementáciu tak, aby bola prevádzka pripravená na ďalšie kroky posúdenia hygienou, prípadne inými orgánmi štátnej a verejnej správy. V prípade, že priestor bude vyhovovať príslušným požiadavkám, vieme Vám pomôcť aj v ďalších krokoch, až po vydanie rozhodnutí či stanovísk.

Na aké oblasti sa pri posúdení Vášho priestoru zameriavame

  • plnenie všeobecných legislatívnych požiadaviek pre konkrétnu oblasť posudzovanej prevádzkarne v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ,
  • plnenie prevádzkových požiadaviek so zameraním sa na konkrétne legislatívne požiadavky podľa zamerania činnosti prevádzkarne,
  • posúdenie jednotlivých „tokov“ so zameraním na dodržanie požiadaviek v rámci tzv. „čierno–bieleho systému“ potravinárskej prevádzky alebo vhodnosti ostatných priestorov z hľadiska hygienického a obslužného,
  • posúdenie vplyvu činnosti prevádzky so zameraním na okolie (obytné zóny, priemyselné zóny..),
  • plán nakladania s odpadmi v prevádzkarni, plán nakladania s vodami, posúdenie, či sú potrebné havarijné plány, v akom rozsahu, prevádzkové poriadky a pod.

Ako prebieha činnosť posúdenia prevádzkarne

  1. určenie termínu pre posúdenie priestoru prevádzkarne,
  2. vykonanie prevádzkového posúdenia v dohodnutom termíne,
  3. vypracovanie správy.

Ako dlho trvá posúdenie prevádzkarne? Čo je jeho výsledkom?

To, ako dlho trvá posúdenie, závisí predovšetkým od veľkosti prevádzkarne, jej zamerania. Čas je vždy vopred dohodnutý s prevádzkovateľom. Posúdenie je štandardne rozdelené na samotnú obhliadku prevádzkarne a dokumentačné posudzovanie, pri ktorom sú podklady spracúvané v našej spoločnosti.

Následne je prevádzkovateľovi odovzdaná správa z posúdenia s odporúčaniami pre zosúladenie skutkového stavu s požiadavkami platnej legislatívny v danej oblasti. Po zhodnotení všetkých aspektov je prevádzka posúdená buď ako vhodná alebo nevhodná na vykonávanie konkrétnych činností.

Aký prínos bude pre Vás predstavovať posúdenie priestoru Vašej prevádzky

Objektívnym posúdením priestoru môžete ušetriť čas a finanční prostriedky, zistiť či je Vami vybraný priestor vhodný pre Vaše podnikanie a zabezpečiť jeho prípravu pre nastávajúce činnosti schválenia príslušnými orgánmi.

Máte záujem o posúdenie priestorov prevádzkarne? Kontaktujte nás.