Školenie na tému „Praktické uplatňovanie legislatívnych pravidiel SR a EÚ, sektor –  čerstvé ovocie, zelenina a spracovaného ovocia, zeleniny v oblasti skladovania a umiestňovania na trh.“ dáva možnosti pre praktický výklad zložitej legislatívy v tejto oblasti. Predstavuje kombináciu školenia a workshopu, čo umožňuje účastníkom vstupovať do problematiky praktickými otázkami.

CIEĽ ŠKOLENIA

Absolventi tohto školenia majú jedinečnú možnosť priamo diskutovať na tému legislatívnych požiadaviek SR a EÚ v sektore čerstvého ovocia a čerstvej zeleniny. Cieľom je účastníkom prakticky vysvetliť jednotlivé normy na plodiny ovocia a zeleniny. Predmetom školenia sú taktiež zásady pre správnu skladovaciu a hygienickú prax.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Pracovníci pôsobiaci na všetkých stupňoch skladovania, manipulácie a uvádzania na trh ovocia a zeleniny. Školenie má praktický prínos pre skladníkov, pracovníkov logistiky, špeditérov, výrobných pracovníkov v spracovateľských závodoch, vedúcich pracovníkov predajní, ako aj pre obslužný personál v predajniach potravín. 

PROGRAM ŠKOLENIA – TÉMY

 • Všeobecné hygienické podmienky pre skladovanie ovocia a zeleniny
 • Všeobecná požiadavky na obchodnú kvalitu čerstvého ovocia a zeleniny a ich uvádzanie na trh
 • Podmienky pre vnútroštátny dovoz čerstvého ovocia a zeleniny, dovoz z iných členských štátov EÚ a tretích krajín
 • Praktické pravidlá pre príjem dovezeného tovaru, kontrola ovocia a zeleniny pri príjme, dodržiavanie zásad vysledovateľnosti
 • Evidencia produktov nespracovanej zeleniny, ovocia do systému Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR
 • Kolektívna spolupráca pri práci s „rizikovými“ potravinami, spätná väzba a informovanosť v kolektíve
 • Špecifické obchodné normy na kvalitu vybraných druhov plodín
 • Podmienky spoločnej organizácie trhov s poľnohospodárskymi výrobkami v rámci EÚ
 • Praktické príklady pre stanovenie kvalitatívnych znakov ovocia a zeleniny vhodného pre distribúciu a umiestňovanie na trh
 • Interná kontrola v zmysle požiadaviek HACCP, externá kontrola orgánmi potravinového dozoru, praktické príklady z výkonu úradných kontrol
 • Nakladanie s „potravinárskym odpadom“ (biologicky rozložiteľný odpad), požiadavky platnej legislatívy a ich implementácia pre potravinárske prevádzkarne

TERMÍN, MIESTO A CENA

Školenie realizujeme na objednávku klienta. Školenie môže byť realizované v našich školiacich a prezentačných priestoroch vo Hviezdoslavove, alebo v priestoroch klienta alebo na inom mieste podľa dohody.

Cena je stanovená individuálne na základe rozsahu školenia, počtu zúčastnených osôb a miesta konania. Účastníci školenia obdržia osvedčenie o absolvovaní odborného školenia.