Školenie na tému školenia „Praktické uplatňovanie legislatívnych požiadaviek v sektore mäsa jatočných zvierat a mäsových výrobkov – podmienky pre príjem, skladovanie a predaj. Označovanie výrobkov pri pultovom predaji mäsa a mäsových výrobkov, nakladanie so živočíšnymi odpadmi na prevádzke“ napomáha účastníkom školenie zvládať všetky hygienické požiadavky pri príjme, skladovaní a predaji výrobkov v sektore mäsa jatočných zvierat a mäsových výrobkov.  

CIEĽ ŠKOLENIA

 • Cieľom je odovzdať účastníkom praktické skúsenosti pre splnenie legislatívnych požiadaviek v sektore mäsa jatočných zvierat a mäsových výrobkov. V rámci školenia sa účastníci naučia označovať výrobky pri ich umiestňovaní na trh v rámci Európskeho spoločenstva.

CIEĽOVÁ SKUPINA

 • Pracovníci pôsobiaci na všetkých stupňoch výroby, spracovania, skladovania, manipulácie a uvádzania na trh mäsa jatočných zvierat a mäsových výrobkov. Školenie má praktický prínos pre mäsiarov, pracovníkov bitúnkov, skladníkov, výrobných pracovníkov v spracovateľských závodoch, vedúcich pracovníkov predajní, ako aj pre obslužný personál v predajniach potravín. 

PROGRAM ŠKOLENIA – TÉMY

 • Všeobecné hygienické požiadavky na prevádzkovú a osobnú hygienu priestorov a zamestnancov pri predaji a manipulácií s trhovo upraveným mäsom a mäsovými výrobkami.
 • Zásady založené na princípoch správnej výrobnej a hygienickej praxe systému HACCP. Interná kontrola v zmysle požiadaviek HACCP, externá kontrola orgánmi potravinového dozoru, praktické príklady z výkonu úradných kontrol v sektore mäsa jatočných zvierat a mäsových výrobkov.
 • Hygienické požiadavky na predaj a manipuláciu s trhovo upraveným mäsom jatočných zvierat pri jeho umiestňovaní na trh v zmysle platnej legislatívy.
 • Hygienické požiadavky na predaj a manipuláciu s mäsovými výrobkami pri ich umiestňovaní na trh v zmysle platnej legislatívy.
 • Aktivita s účastníkmi – kolektívna spolupráca pri práci s „rizikovými“ potravinami, spätná väzba a informovanosť v kolektíve – praktické príklady.
 • Praktické usmernenie pre označovanie trhovo upraveného mäsa a mäsových výrobkov, ktoré sú ponúkané na predaj konečnému spotrebiteľovi.
 • Príjem mäsa a mäsových výrobkov, kontrola teplotných podmienok skladovania na všetkých stupňoch od príjmu až po predaj konečnému spotrebiteľovi. Dodržiavanie zásad vysledovateľnosti, reklamácie.

TERMÍN, MIESTO A CENA

 • Školenie realizujeme na objednávku klienta. Školenie môže byť realizované v našich školiacich a prezentačných priestoroch vo Hviezdoslavove, alebo v priestoroch klienta, alebo na inom mieste podľa dohody.
 • Cena je stanovená individuálne na základe rozsahu školenia, počtu zúčastnených osôb a miesta konania. Účastníci školenia obdržia osvedčenie o absolvovaní odborného školenia. 
 • V prípade záujmu Vám k školeniu poskytneme bližšie informácie.