Na firemnej ceste AT CONSULT spol. s r.o.
si vážime našu HISTÓRIU,
napĺňame našu VÍZIU a POSLANIE,

riadime sa našimi hodnotami
v procesoch postupujeme v zmysle nášho integrovaného manažérskeho systému IMS 
a vpred postupujeme podľa strategickej mapy.

Aj u nás platí, že základom všetkého sú ľudia v našom tíme.

ikona8

História

Nadšenie zakladateľky Ing. Anny Šteffekovej pre oblasť poradenských služieb v životnom a pracovnom prostredí, v HACCP a  potravinárstve, prepojených s myšlienkou vzdelávania a tréningov rozvíjajúcich ľudský potenciál, umožnilo vznik spoločnosti AT CONSULT v roku 1997. Od roku 2001 pôsobí náš tím ako AT CONSULT spol. s r.o.

ikona9

Vízia

Dlhodobo pôsobiť na trhu poradenských a vzdelávacích služieb ako profesionálny tím sústavne sa vzdelávajúcich a zákaznícky orientovaných odborníkov. Našou činnosťou aktívne vytvárať dôveryhodný rámec pre zákazníkov tak, aby sa z jednorazovej spolupráce stala spolupráca trvalá.

ikona10

Poslanie

Naším poslaním v poradenskej činnosti je byť užitoční pre zákazníkov tak, aby sme prepojili legislatívne požiadavky a teóriu so zavedením do ich systémov a firemnej praxe.

Naším poslaním v oblasti poradenstva a vzdelávania je pôsobiť motivačne vo firmách zákazníkov, rozvíjať ľudský potenciál, vyvolať zmeny v postojoch a prístupoch manažérov a zamestnancov, ktoré im uľahčia zvládnuť rýchlo sa meniace podmienky trhu.

ikona11-new

Naše hodnoty

 • Vážime si ľudí, zdroje a čas
 • Profesionalita
 • Proaktivita
 • Partnerský prístup
 • Práca v tímoch

Politika IMS

Politika integrovaného manažérskeho systému (IMS) pozostáva z troch významných, vzájomne prepojených častí:

a.) Politika kvality – QMS
b.) Environmentálna politika – EMS
c.) Politika BOZP

Spoločnosť AT CONSULT spol. s r.o. sa v rámci politiky kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zaväzuje:

 • Vykonávať činnosti tak, aby sme sústavne zvyšovali kvalitu našich služieb k spokojnosti zákazníkov, dodržiavali pritom princípy podnikateľskej etiky, chránili životné prostredie a dbali na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov, zákazníkov a zainteresovaných subjektov pri našej práci.
 • Efektívne riadiť firemný integrovaný manažérsky systém a permanentne vyhodnocovať plnenie politiky IMS, cieľov, cieľových hodnôt a programov.
 • Maximálne eliminovať negatívne vplyvy našej činnosti na životné prostredie a zdravie ľudí – zamestnancov, zákazníkov a iných dotknutých osôb.
 • Používať také rozhodovacie procesy, postupy a technológie, ktoré vedú k znižovaniu energetickej náročnosti a smerujú k najväčšej možnej využiteľnosti zdrojov, ktoré máme k dispozícii.
 • Dodržiavať právne predpisy súvisiace s podnikaním, s kvalitou poskytovaných služieb, ochranou životného prostredia a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.
 • Začleniť aspekty kvality, environmentu a bezpečnosti práce ako neoddeliteľnú súčasť do firemných rozhodovacích kritérií a zároveň poskytovať nevyhnutné zdroje na zavádzanie a realizovanie systému kvality, environmentu a bezpečnosti práce.
 • Informovať zamestnancov o politike IMS spoločnosti a poskytnúť im priestor pre jej spoluvytváranie a formovanie, zároveň politiku sprístupňovať verejnosti, zákazníkom a všetkým, ktorí sa o ňu zaujímajú.
 • Motivovať zamestnancov k vedomiu, že sami vytvárajú a ovplyvňujú kvalitu práce, sú spoluzodpovední za úroveň bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci, a tým aj za vplyv našej spoločnosti na životné prostredie.
 • Riadiť sa vo všetkých oblastiach IMS princípom „Prevencia je na prvom mieste“.
 • Zvyšovať kompetenčný profil zamestnancov a spolupracovníkov – odbornosť, kvalifikáciu, znalosti a zručnosti v otázkach kvality poskytovaných služieb, ochrany životného prostredia a BOZP.
 • Informovať zákazníkov o vplyve nesprávnej manipulácie, nevhodných postupov, technológií na životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 • Zvyšovať environmentálne povedomie zamestnancov, zákazníkov a zainteresovanej verejnosti.

Strategická mapa AT CONSULT spol. s.r.o.