Dokumentácia HACCP je praktickým dokumentom pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzok. Obsahuje postupy a opatrenia na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti potravín. Ponúkame vám kompletné vypracovanie dokumentácie HACCP, jej aktualizáciu a zavedenie systému do praxe.

Čo je dokumentácia HACCP?

HACCP (Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov) je globálne najrozšírenejším systémom zameraným na zaistenie bezpečnosti potravín. V slovenskej legislatíve je zakotvený a upravovaný zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách a VIII. hlavou Potravinového kódexu. Vypracovanie dokumentácie HACCP je od 1.1.2000 povinné pre všetkých prevádzkovateľov potravinárskych prevádzok. Na Slovensku sa HACCP označuje aj pojmom „správna výrobná prax“.

Čo je cieľom dokumentácie HACCP?

Správne vypracovaná dokumentácia HACCP je pre potravinársku prevádzku návodom na zabezpečenie zdravotne nezávadných potravín. Jej cieľom je:

 • popísať konkrétne postupy výrobného procesu na prevádzke
 • určiť nebezpečenstvá a riziká v jednotlivých krokoch (biologické, chemické, fyzikálne)
 • stanoviť ich závažnosť a stanoviť tzv. kritické kontrolné body
 • určiť preventívne a nápravné opatrenia na zamedzenie zdravotnej závadnosti potravín
 • zaviesť takéto postupy do praxe a zaistiť spôsob ich overovania

Kedy sa dokumentácia HACCP vypracováva?

Dokumentáciu HACCP musí mať vypracovanú každá potravinárska prevádzka na mieru. Vypracováva sa tak vždy pri otváraní novej prevádzky a pri zásadných výrobných zmenách. Dokumentáciu HACCP je povinné predložiť kontrolnému orgánu pri uvedení potravinárskych priestorov do prevádzky.

Aktualizácia alebo doplnenie dokumentácie HACCP sa vykonáva vždy pri rozšírení výrobných procesov, zavedení nových postupov či receptúr.

Podobnejšie informácie o systéme HACCP nájdete na našej stránke: www.haccpvpraxi.sk

Čo vám v rámci témy HACCP ponúkame?

 • kompletné vypracovanie dokumentácie HACCP
 • aktualizáciu dokumentácie HACCP
 • plán správnej výrobnej praxe
 • plán správnej hygienickej praxe
 • plán správnej skladovacej praxe
 • vypracovanie vývesiek a informačných tabúľ (k osobnej a prevádzkovej hygiene, k označeniu pracovných úsekov a priestorov, iné – špecifické pre daný typ prevádzky)
 • zavedenie systému HACCP do praxe vrátane zaškolenia pracovníkov
 • vedenie evidencií a záznamových hárkov ku sledovaným kritickým kontrolným bodom

Máte záujem o vypracovanie alebo aktualizáciu dokumentácie HACCP? Neváhajte a kontaktujte nás.