Prevádzkovatelia potravinárskych prevádzok majú povinnosť v zmysle požiadaviek Zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami, boli poučení a vyškolení o hygiene potravín v rozsahu primeranom pracovným činnostiam, ktoré vykonávajú. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozia prevádzkovateľovi sankcie.

Základné hygienické procesy a zabezpečenie plnenia zákonných povinností

Vám a Vašim zamestnancom pomôže pochopiť naše

školenie na tému Hygiena a bezpečnosť potravín a pokrmov


Čo Vám školenie ponúka?

CIEĽ ŠKOLENIA

  • Absolventi školenia získajú informácie o základných hygienických požiadavkách aplikovaných na potravinárske prevádzky v oblasti predaja/výroby potravín a pokrmov. Účastníci si osvoja postupy pre výrobu zdravotne bezpečných potravín a pokrmov s prihliadnutím na dodržiavanie zásad osobnej a prevádzkovej hygieny.

CIEĽOVÁ SKUPINA

  • V zmysle legislatívnej povinnosti všetci pracovníci, ktorí priamo, alebo nepriamo manipulujú s potravinami, alebo pokrmami.

PROGRAM ŠKOLENIA – TÉMY

  • Základné hygienické požiadavky na výrobu, skladovanie, manipuláciu a uvádzanie potravín a pokrmov do obehu
  • Základné hygienické požiadavky na osobnú a prevádzkovú hygienu
  • Plány HACCP, prevádzkový poriadok a sanitačný program
  • Základné hygienické požiadavky na prevádzky spoločného stravovania
  • Základné hygienické požiadavky na nakladanie s odpadmi v potravinárskych prevádzkach
  • Základné legislatívne požiadavky na potravinárske prevádzkarne

TERMÍN ŠKOLENIA, MIESTO A CENA

  • Školenie „Hygiena a bezpečnosť potravín a pokrmov“ realizujeme na objednávku klienta. Školenie je možné absolvovať prezenčnou alebo dištančnou formou – podľa dohody.
  • Cena je stanovená individuálne na základe rozsahu školenia, počtu zúčastnených osôb a miesta konania. Účastníci školenia obdržia osvedčenie o absolvovaní odborného školenia. 

 

Zaujala Vás naša ponuka?

Kontaktujte nás