Prevádzkový poriadok pre zariadenia spoločného stravovania je dôležitou požiadavkou potravinárskej legislatívy. Ponúkame vám kompletné vypracovanie prevádzkového poriadku na mieru pre akúkoľvek potravinársku prevádzku. S nami máte istotu, že prevádzkový poriadok bude spĺňať všetky aktuálne legislatívne nariadenia a požiadavky, úspešne prejde schvaľovacím procesom i procesom uvedenia priestorov do prevádzky.

Čo je zariadenie spoločného stravovania?

Zariadením spoločného stravovania sú všetky prevádzky, v ktorých sa vyrába, pripravuje a podáva jedlo alebo nápoje. Do tejto skupiny tak patria reštaurácie, jedálne, školské jedálne, bufety, pizzerie, stánky rýchleho občerstvenia, bagetérie, kaviarne, hostince a iné zariadenie spoločného stravovania.

Čo je prevádzkový poriadok pre zariadenie spoločného stravovania?

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko. Povinnosť mať vypracovaný prevádzkový poriadok pre zariadenie spoločného stravovania stanovuje zákon č. 355/2007 O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Prevádzkový poriadok musí byť schválený od príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, a to podľa miesta, kde sa prevádzkareň nachádza. Schválený prevádzkový poriadok je nutné predložiť pri uvedení potravinárskych priestorov do prevádzky.

Podrobný popis problematiky prevádzkových poriadkov nájdete v sekcii Prevádzka.

V oblasti prevádzkových poriadkov pre potravinárske prevádzky vám ponúkame:

  • úplné vypracovanie prevádzkového poriadku pre zariadenie spoločného stravovania
  • kompletné zastupovanie a rokovanie s orgánmi štátnej správy
  • zavedenie prevádzkového poriadku do praxe (školenie zamestnancov, označenie plôch, audit prevádzky)

Máte záujem o vypracovanie prevádzkového poriadku pre zariadenie spoločného stravovania? Neváhajte a kontaktujte nás.