Odborné vzdelávanie: semináre, kurzy a školenia – školenie v odpadovom hospodárstve, hygienické minimum, správna výrobná prax a HACCP, hluk, chemické a biologické faktory a ďalšie pomáhajú pripraviť vašich zamestnancov na konkrétne podmienky ich práce na prevádzke. Prezentujú im povinnosti aj práva, predchádzanie ohrozeniam a rizikám, voľbu a používanie osobných pracovných prostriedkov a oboznámia ich v zrozumiteľnej forme s platnými právnymi úpravami. Často sú sprevádzané aj praktickými ukážkami a rôznymi nácvikmi havarijných či iných pracovných situácií. Našim cieľom je zároveň motivovať zamestnancov k dodržiavaniu dohodnutých pravidiel a technických, výrobných postupov a prispieť k rozvoju ich samostatného a zodpovedného prístupu k práci.

Z dôvodu dodržiavania mimoriadnych hygienických opatrení pre minimalizáciu rizika prenosu pandemického ochorenia a ochranu verejného zdravia, vykonáva naša spoločnosť, až do odvolania, všetky školenia ONLINE – formou živého vysielania s možnosťou interakcie účastníkov s lektorom.

Životné prostredie:

 • Firemný špecialista na odpadové hospodárstvo (firemný odpadár)
 • Tréning nácviku nakladanie s odpadmi na prevádzke
 • Tréning nácviku na predchádzanie havarijným situáciám
 • Školenie k vodohospodárskej dokumentácii, prevádzkovým denníkom, havarijným plánom
 • Školenie k povinnostiam a zmenám v odpadovom hospodárstve 

Pracovné prostredie:

 • Školenie pre prácu s expozíciou chemickým, karcinogénnym a mutagénnym faktorom
 • Školenie pre prácu s expozíciou biologickým faktorom
 • Školenie pre prácu s expozíciou hlukom
 • Školenie o manipulácii s bremenami
 • Školenie o vibráciách pri práci
 • Školenie pre prácu so zobrazovacími jednotkami

Prevádzkové poriadky:

Potravinárstvo, hygiena a HACCP a hygienické minimum:

odborné semináre

V prípade záujmu o ktorékoľvek školenie nás neváhajte kontaktovať. Konkrétny obsah, termín a miesto konania dolaďujeme na základe individuálnych potrieb.