Školenie na tému „Nové technológie v príprave pokrmov a výživa stravníkov v zariadeniach spoločného stravovania“ umožňuje absolventom rozšíriť si vedomosti a praktické zručnosti o nové trendy v gastronómii.

CIEĽ ŠKOLENIA

Absolventi školenia získajú nové informácie a osvoja si možnosti pre zavedenie nových technológií prípravy pokrmov, so zachovaním výživových hodnôt a zvýšením kvality vyrobeného pokrmu. Školenie ponúka spoznať technologické postupy zo zahraničia a rozšíriť tak možnosti v gastro zariadeniach. Cieľom je taktiež nastaviť jednotlivé kroky prípravy tak, aby sa eliminovalo zdravotné riziko pri využívaní nových postupov.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Pracovníci v gastro zariadeniach (reštauračná sieť), v zariadeniach spoločného stravovania uzavretého typu (domy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, školské zariadenia a pod.).

PROGRAM ŠKOLENIA – TÉMY

  • Správna výživa stravníkov v uzavretých typoch zariadení spoločného stravovania.
  • Obezita – novodobá výzva pre zariadenia poskytujúce verejné stravovanie.
  • Správna výrobná prax a HACCP pri zavádzaní nových technológií prípravy pokrmov.
  • Analýza nebezpečenstiev pri príprave pokrmov novými metódami, vlastná kontrola a zmeny v prevádzkovaní.
  • Postup prípravy pokrmov metódou „Sous Vide“.
  • Postup varenie na pare – návrat k zdravému vareniu.
  • Postup prípravy RAW pokrmov a ich využitie v gastro zariadeniach.

TERMÍN, MIESTO A CENA

Školenie „Nové technológie v príprave pokrmov a výživa stravníkov v zariadeniach spoločného stravovania“ realizujeme na objednávku klienta. Školenie môže byť realizované v našich školiacich a prezentačných priestoroch vo Hviezdoslavove alebo v priestoroch klienta alebo na inom mieste podľa dohody.

Cena je stanovená individuálne na základe rozsahu školenia, počtu zúčastnených osôb a miesta konania. Účastníci školenia obdržia osvedčenie o absolvovaní odborného školenia.