Plánujete otvoriť novú potravinársku prevádzku, no nemáte ju ešte schválenú od hygieny? Obráťte sa nás. Ponúkame vám kompletný servis uvedenia vašich potravinárskych priestorov do prevádzky. Budeme pri vás stáť od začiatku celého procesu až do konečného vystavenia rozhodnutia o schválení vašich potravinárskych priestorov.

Čo je uvedenie potravinárskych priestorov do prevádzky?

Všetky priestory, v ktorých sa bude vykonávať akákoľvek činnosť spojená s výrobou, spracovaním alebo distribúciou potravín, musia byť schválené od regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Táto povinnosť sa týka budúcich výrobcov potravín, zariadení spoločného stravovania, skladov potravín, obchodov s potravinami a vzťahuje sa aj na internetový predaj potravín.

Celý proces začína podaním návrhu (žiadosť o vydanie rozhodnutia) regionálnemu úradu verejného zdravotníctva miestne príslušnému podľa priestoru, ktorý sa plánuje uviesť do prevádzky. V prípade potravinárskych priestorov je k žiadosti nutné predložiť aj prevádzkový poriadok, ktorý sa schvaľuje osobitne.

Podrobný popis celého procesu uvedenia priestorov do prevádzky nájdete v sekcii Prevádzka.

V rámci uvedenia potravinárskych priestorov do prevádzky vám ponúkame:

  • vypracovanie žiadosti o vydanie rozhodnutia k uvedeniu potravinárskych priestorov do prevádzky vrátane kompletizácie všetkých príloh a doplňujúcej dokumentácie
  • vypracovanie prevádzkových poriadkov pre potravinársku prevádzku
  • zastupovanie a rokovanie s príslušnými orgánmi a ďalšími zainteresovanými subjektmi v schvaľovacom procese
  • kompletné poradenstvo pri uvádzaní potravinárskych priestorov do prevádzky

Máte záujem o uvedenie potravinárskych priestorov do prevádzky? Neváhajte a kontaktujte nás.