Majstrov v oblasti poradenstva pre životné prostredie z nás robí náš prístup a 25 ročná prax. V tom, čo robíme, sú znalosti aktuálnej legislatívy premietnuté do praktickej činnosti na prevádzkach klientov, do zavedenia systémov, do zabezpečenia evidenčných a ohlasovacích povinností a do vypracovania kvalitnej dokumentácie v oblastiach vodohospodárstvo a odpadové hospodárstvo, vrátane rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre vyhradené prúdy odpadov.

Dôležitou súčasťou našej práce je komunikácia s klientom a s úradmi pri schvaľovacích konaniach pre vydanie povolení, ale aj účasť na ohlásených kontrolných konaniach SIŽP. Audit na konkrétnych prevádzkach a návrh systémov sú spolu s vytváraním tímov s manažmentom klienta základnými predpokladmi spolupráce. Táto forma prináša klientom úžitok v podobe stálej informovanosti, rozvoja ich pracovníkov v danej oblasti formou školení a pripravenosti plniť si povinnosti aj v rámci často sa meniacej legislatívy.

V rámci problematiky životné prostredie Vám ponúkame služby v týchto oblastiach

Rebríček našich najžiadanejších služieb

Na základe našich  dlhoročných skúseností sme zostavili rebríček najžiadanejších služieb, s ktorými sme sa stretli v oblasti životného prostredia, hlavne vodohospodárstva, odpadového hospodárstva a ovzdušia:

1. Prevádzka, ktorej súčasťou sú vodné stavby, má tesne pred kolaudáciou. Vtedy je potrebné vypracovať a predložiť Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie:

 • túto vodohospodársku dokumentáciu v zmysle Zákona č. 364/2004 Z.z. a vykonávacích vyhlášok:
  1. Prevádzkový a manipulačný poriadok vodných stavieb
  2. Havarijný plán – plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia
  3. Prevádzkový denník
  4. Prevádzkový poriadok odlučovača ropných látok
  5. Prevádzkový poriadok lapača tukov
  6. Na prevádzke preukázať umiestnenie havarijnej súpravy a označiť prevádzku vhodnými výstražnými tabuľami
 • a takisto dokumentáciu k téme odpadové hospodárstvo v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. a vykonávacích vyhlášok:
  1. Havarijný plán pre odpadové hospodárstvo
  2. Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu
  3. Identifikačné listy nebezpečných odpadov
  4. Zmluvy s oprávnenými firmami na odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov

2. Blíži sa 31. október, 31. január, 15. február alebo 28. február a my pre našich klientov pripravujeme, vypĺňame a podávame hlásenia, či oznamujeme z oblasti vodné hospodárstvo a odpadové hospodárstvo:

 1. Oznámenie údajov o odoberaných vodách a vypúšťaných vodách
 2. Oznámenie o uskutočnenom odbere podzemných vôd
 3. Oznámenie o vypúšťaní odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových resp. podzemných vôd
 4. Poplatkové oznámenia za odbery podzemných vôd
 5. Poplatkové priznanie za odbery podzemných vôd
 6. Poplatkové priznanie za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd resp. podzemných vôd
 7. Poplatkové oznámenie za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd resp. podzemných vôd
 8. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

O našich službách a činnostiach sa dočítate bližšie v jednotlivých témach.