Na mieru vypracujeme prevádzkový poriadok pre vašu prevádzku – odborne, kompletne a rýchlo. Prevedieme vás jeho úspešným schvaľovacím procesom, implementáciou do praxe a vyškolením vašich zamestnancov.

Čo je prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko. Povinnosť mať vypracovaný prevádzkový poriadok stanovuje zákon č. 355/2007 O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Pre každú oblasť podnikania sú náležitosti prevádzkového poriadku trochu odlišné.

Účel prevádzkového poriadku

Účelom prevádzkového poriadku je:

 • poskytnúť obraz o charaktere prevádzkarne,
 • jej dispozícií a zariadeniach,
 • procesoch a činnostiach, ktoré v nej prebiehajú,
 • rizikách, ktoré v nej hrozia,
 • právach a povinnostiach zamestnancov a návštevníkov.

Cieľom správne nastaveného prevádzkového poriadku je zabezpečiť plynulé a bezpečné využívanie prevádzky, preventívne predchádzať riziku a poskytovať návod na riešenie krízových situácií.

Kto musí mať vypracovaný prevádzkový poriadok?

Zoznam zariadení, ktoré zo zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia musia mať vypracovaný prevádzkový poriadok:

 • zariadenia spoločného stravovania
 • ubytovacie zariadenia
 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci
 • zariadenia pre deti a mládež
 • telovýchovno-športové zariadenia
 • prevádzkovatelia umelých a prírodných kúpalísk
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • zariadenia sociálnych služieb
 • pracoviská s výskytom chemických a biologických faktorov a hluku
 • pracoviská s faktorom vibrácií a manipulácie s bremenami 
 • v istých prípadoch aj ďalší podnikatelia, ktorí zamestnávajú ľudí:
  • ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukážu záťaž zamestnancov teplom alebo chladom,
  • ak výsledky posúdenia preukážu zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov,
  • ak výsledky posúdenia preukážu zvýšenú expozíciu hluku,
  • ak výsledky posúdenia preukážu zvýšenú expozíciu chemickým faktorom.

Vypracovanie prevádzkového poriadku

Správne vypracovanie prevádzkového poriadku a najmä posúdenie rizík je kľúčom k správnemu a bezpečnému fungovaniu prevádzky a k hladkému schváleniu prevádzkového poriadku príslušným orgánom. Každá prevádzka je jedinečná a treba k nej pristupovať osobitne. Zákony ukladajú rozličné povinnosti a náležitosti podľa činnosti a druhu prevádzky.

Sme odborníci – ušetrite si starosti a čas a nechajte to na nás. Ponúkame vám kompletné vypracovanie prevádzkového poriadku na mieru pre akúkoľvek prevádzku vrátane dokumentácie, implementácie do praxi a zaškolenia. S nami máte istotu, že prevádzkový poriadok pre vašu prevádzku bude spĺňať všetky aktuálne legislatívne nariadenia a požiadavky a úspešne prejde schvaľovacím procesom.

Na mieru pre vás vypracujeme:

 • Prevádzkový poriadok pre zariadenie spoločného stravovania – reštauráciu, jedáleň, školskú jedáleň, bufet, pizzeriu, stánok rýchleho občerstvenia, bagetériu, kaviareň, hostinec a iné zariadenie spoločného stravovania.
 • Prevádzkový poriadok pre ubytovacie zariadenie (ubytovací poriadok) – hotel, motel, botel, hostel, penzión, ubytovňu, chatu, kemping, ubytovanie v súkromí a iné ubytovacie zariadenia.
 • Prevádzkový poriadok pre zariadenie starostlivosti o ľudské telo – kaderníctvo, holičstvo, kozmetický salón, tetovací salón, manikúru, pedikúru, solárium, masážny salón, saunu, iné zariadenia starostlivosti o ľudské telo.
 • Prevádzkový poriadok pre športové haly, športové zariadenia, kúpaliská a wellness – bowling, kolkáreň, lezeckú stenu, lanový park, telocvičňu, posilovňu, fitness, wellness, aquapark, termálne kúpalisko, bazén, plaváreň, letné kúpaliská a iné športové zariadenia. 
 • Prevádzkový poriadok pre zariadenie pre deti a mládež – detské centrum, škôlku, školu, školské výchovno-vzdelávacie zariadenie, špeciálne výchovné zariadenie, detský park, pieskovisko a iné zariadenia pre deti a mládež.
 • Prevádzkový poriadok pre zariadenia sociálnych služieb – domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, hospic a ďalšie.
 • Prevádzkový poriadok pre ďalšie prevádzky:
 • Špeciálny prevádzkový poriadok – odlučovača ropných látok, lapača tukov, chlórovne, kotolne, studne, vodovodu, kanalizácie, vodnej stavby a pod.

Schválenie prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok musí byť schválený od príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, a to podľa miesta, kde sa prevádzkareň nachádza. Pre schválenie prevádzkového poriadku je potrebné podať žiadosť a predložiť potrebnú dokumentáciu. Takisto je povinné predkladať návrhy na jeho zmenu. Schválenie prevádzkových poriadkov je súčasťou uvedenia priestorov do prevádzky.

V rámci schvaľovacieho procesu poskytujeme kompletné zastupovanie a rokovanie s orgánmi štátnej správy. Šetríme váš čas a zabezpečíme vám odborné zastupovanie vo vašom mene.

Zavedenie prevádzkového poriadku do praxe

Po schválení prevádzkového poriadku regionálnym úradom verejného zdravotníctva je potrebné jeho zavedenie do praxe tak, aby úspešne plnil aj svoju praktickú rovinu.

Aj v tejto fáze poskytujeme odbornú činnosť a poradenstvo

 • školenie zamestnancov – oboznámenie s prevádzkovým poriadkom
 • školenie k záznamom a evidencii
 • označenie pracovných úsekov
 • označenie prevádzky informačnými výveskami s piktogramami
 • audit prevádzky