Funkcia vodohospodára je viazaná živnosť a môže ju vykonávať bezúhonná fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a absolvovala odbornú prax, alebo právnická osoba, ktorá také osoby zamestnáva.

Povinnosť ustanoviť funkciu vodohospodára a vytvoriť predpoklady na jej výkon majú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí:

  • zaobchádzajú s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 tona alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3 alebo zaobchádzajú s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 tony alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m3,
  • alebo na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy odoberajú vodu alebo vypúšťajú odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd v množstve väčšom ako 400 m3 za deň.

Pre Vašu spoločnosť vieme zabezpečiť výkon funkcie Vodohospodára podľa § 70 zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon)

Povinnosťou vodohospodára je najmä:

  • sledovať a kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok udeleného povolenia pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami,
  • viesť záznamy o výsledkoch kontroly, oznamovať zistené nedostatky štatutárnemu orgánu alebo inej ním určenej osobe a navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
  • požadovať používanie vhodných technológií, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na povrchové vody alebo podzemné vody pri osobitnom užívaní vôd, a navrhovať opatrenia zamerané na znižovanie množstva odoberanej vody, na zmenšovanie strát vody a na zmenšovanie množstva a škodlivosti odpadových vôd,
  • oboznamovať ostatných zamestnancov s povinnosťami pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami,
  • vyjadrovať sa k plánom zmeny výroby a k projektovej dokumentácii stavieb pri zmenách stavieb a prevádzkarní, ktoré môžu ovplyvniť osobitné užívanie vôd a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.

V prípade záujmu o náš výkon funkcie vodohospodára, neváhajte a kontaktujte nás.