28.03.2023 • MVDr. Marián Rozložník

1.4.2023 vstupujú do platnosti zmeny vo Vyhláške 533/2007 Z. z., ktoré priamo odkazujú na príručky HACCP reštaurácií, ako aj zariadení spoločného stravovania. Je Vaše HACCP aktuálne a správne zavedené v prevádzke?

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. hovorí podrobne o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. V praxi sú to teda aj všetky náležitosti ohľadom prevádzkovania reštaurácií, školských jedálni, ale aj bufetov, či stánkov rýchleho občerstvenia.

Od 01.04.2023 nadobudne platnosť aktualizácia tejto vyhlášky č. 82/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

V rámci plánovaných legislatívnych zmien musia prevádzkovatelia zariadení spoločného i verejného stravovania myslieť na skutočnosť, že v nadväznosti na hygienickú legislatívu EÚ bude pre nich ešte dôležitejšie mať správne vypracovanú a implementovanú príručku HACCP.

Pri zavádzaní príručiek HACCP je potrebné myslieť na skutočnosť, že ide o „živý“ dokument, s ktorým je potrebné v prevádzke neustále pracovať.

Hygienické a priestorové usporiadanie prevádzok musí byť v súlade so zásadami HACCP. Monitorovanie teplôt v jednotlivých typoch skladov a počet kalibrovaných teplomerov po novom určí prevádzkovateľ na základe analýzy nebezpečenstva, ktorá musí byť popísaná v HACCP.

Analýza nebezpečenstiev predstavuje v prevádzke preskúmanie tých postupov, ktoré priamo vplývajú na zdravotnú bezpečnosť pokrmov.

Zmeny tejto vyhlášky sa dotknú aj prevádzkových náležitostí zariadení spoločného stravovania. Po novom:

  • v zariadení spoločného stravovania, v ktorom pracuje najviac šesť zamestnancov v jednej zmene, môže byť jeden záchod spoločný pre mužov a ženy,
  • pre stravníkov musia byť vyčlenené samostatné záchody oddelené pre mužov a ženy a udržiavané v použiteľnom stave a v čistote. Ak ide o prevádzku verejného stravovania s počtom miest na sedenie najviac 22, môže byť jeden záchod pre stravníkov spoločný pre mužov a ženy,
  • sklad organického odpadu musí byť chladený, ak odpad nie je denne odvážaný. Sklad organického odpadu možno podľa kapacity zariadenia spoločného stravovania nahradiť iným vhodným zariadením na uskladnenie organického odpadu, ktoré musí byť umiestnené mimo priestorov, kde sa manipuluje s potravinami a pokrmami,
  • na zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti vyrábaných pokrmov a nápojov je potrebné postupovať v zmysle zásad HACCP a § 9 tejto novelizovanej vyhlášky,
  • sa musia hotové pokrmy podávať bezprostredne po ich tepelnom dohotovení, najneskôr však štyri hodiny po ukončení ich technologického spracovania; počas tohto času teplota hutných pokrmov nesmie klesnúť pod +60 °C a tekutých pokrmov pod +65 °C.

Novela Vyhlášky 533/2007 Z. z. poukazuje na to, že za zdravotnú bezpečnosť pokrmov a potravín priamo zodpovedajú prevádzkovatelia. Tí majú mať vypracovanú príručku HACCP a majú mať zavedený účinný systém internej kontroly hygieny vo svojich prevádzkach. 

 

Máte aktuálnu príručku HACCP a je Vaša prevádzka správne interne kontrolovaná?

S uplatnením aktuálnych legislatívnych povinností Vám radi pomôžeme.

                

Neváhajte a kontaktujte nás. Sme tu pre Vás.

tím AT CONSULT

(www.atconsult.sk, www.haccpvpraxi.sk)