Pre prihlásenie sa do kurzu, prosím, vyplňte nasledujúci formulár. Prosíme Vás, aby ste údaje vypĺňali pozorne (vrátane mäkčeňov a dĺžňov). 

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné, rovnako aj zaškrtnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov – na konci prihlasovacieho formuláru. 

Ďalšie informácie alebo otázky môžete uviesť do pola „Poznámka“.  

Prihláška do kurzu hygienického minima – právnická osoba

Názov firmy a právna forma *

Sídlo firmy - ulica a popisné číslo *

Mesto *

PSČ *

IČO *

DIČ

IČ pre DPH

Telefón *

E-mail *

Termín konania *

Zoznam účastníkov (titul, meno a priezvisko) *

Poznámka

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely spracovania prihlášky *
V súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ako aj v súlade so zákonom č. 18/2017 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti AT CONSULT spol. s r.o., Hviezdoslavov 123, 930 41 Hviezdoslavov súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu telefónne číslo, e-mailová adresa, tituly, mená a priezviská účastníkov uvedených v elektronickej prihláške za účelom spracovania prihlášky a spracovania databázy záujemcov o kurz. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú až do jeho odvolania. Beriem na vedomie, že poskytnutie mojich osobných údajov ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu spoločnosti alebo na e-mailovú adresu atconsult@atconsult.sk. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.
ánonie

Záujem o zasielanie noviniek a odborných aktualít (newslettera)
Udeľujem spoločnosti AT CONSULT spol. s r.o., Hviezdoslavov 123, 930 41 súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu názov spoločnosti a e-mailová adresa na účel marketingovej komunikácie a zasielania marketingových materiálov a ponúk na e-mailovú adresu spoločnosti. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú až do jeho odvolania. Beriem na vedomie, že poskytnutie mojich osobných údajov ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu spoločnosti alebo na e-mailovú adresu atconsult@atconsult.sk Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.
ánonie