Havarijný plán je dôležitým prevádzkovým dokumentom na riadenie nebezpečenstiev a rizík. V rámci našich služieb vám ponúkame jeho vypracovanie, poradenstvo, nácvik havarijných situácií, zaškolenie pracovníkov, dodanie havarijných súprav a ďalšie činnosti. Profesionálne, odborne a na mieru.

Čo je havarijné plánovanie a aký je jeho cieľ?

Havarijné plánovanie je súbor opatrení na zisťovanie, prevenciu, elimináciu a zdolávanie nehôd a havárií rôzneho charakteru (prírodného, technického, technologického, radiačného, chemického, environmentálneho, epidemiologického a pod.) vrátane úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia. Predmetom havarijného plánovania sú závažné priemyselné havárie, havárie v inundačných (záplavových) územiach, ako aj havárie súvisiace s ohrozením vôd a havárie v odpadovom hospodárstve.

Cieľom havarijného plánovania je predovšetkým ochrana života a zdravia ľudí, ochrana prírody a životného prostredia, ako aj ochrana kultúrnych hodnôt a majetku.

Čo je havarijný plán?

Havarijný plán je špecifický dokument, ktorý obsahuje súbor opatrení a postupov potrebných na zdolávanie havarijných situácií a na zmierňovanie jej následkov. Musí byť prehľadný, stručný, a zrozumiteľný.

Hlavné oblasti havarijného plánovania:

 • závažné priemyselné havárie,
 • jadrové havárie,
 • havárie v odpadovom hospodárstve,
 • havárie vo vodnom hospodárstve,
 • havárie zo znečistenia ovzdušia,
 • havárie požiarneho charakteru,
 • havárie pri preprave nebezpečných látok a ďalšie.

Naša spoločnosť sa zaoberá vypracovaním havarijných plánov vo vodnom a v odpadovom hospodárstve.

Havarijné plánovanie vo vodnom hospodárstve

Havarijný plán vodohospodársky sa vypracúva a schvaľuje v zmysle Zákona NR SR  o vodách č. 364/2004 Z.z. v platnom znení a na základe Vyhlášky MŽ SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Náležitosti Havarijného plánu sú presne určené v Prílohe k Vyhláške MŽ SR č. 200/2018 Z. z.

Havarijný plán podlieha schvaľovaciemu procesu na Slovenskej Inšpekcii životného prostredia v zmysle vyššie uvedenej legislatívy.

V zmysle § 4 odsek (4) Vyhlášky MŽ SR č. 200/2018 Z. z. sa Havarijný plán aktualizuje pri organizačnej zmene, zmene charakteru výroby alebo rozsahu výroby alebo pri zmene rozsahu a spôsobu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami. Aktualizovaný havarijný plán sa predkladá inšpekcii na schválenie.

Havarijné plánovanie v odpadovom hospodárstve

Opatrenia pre prípad havárie sa vypracúvajú v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. v platnom znení, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a predkladajú sa spolu so žiadosťou o udelenie súhlasov v odpadovom hospodárstve.

Havarijný pán pre skládky odpadov, zariadenia na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, zberné dvory – táto povinnosť je zakotvená v Zákone NR SR o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v platnom znení a jej vypracovanie je podľa  typu prevádzky zakotvené napr. v Zákone NR SR č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  ale aj vo vyššie spomenutých Vyhláškach či iných predpisoch. Okrem schvaľovacieho procesu je zo zákona určená aktualizácia pri každej závažnej zmene alebo minimálne každé 3 roky.

Vypracovanie havarijného plánu a ďalšie služby

V rámci našich činností vám ponúkame:

 • vypracovanie havarijného plánu a zabezpečenie kompletného schvaľovacieho procesu
 • príprava systémov, návrhov a odporúčaní na predchádzanie havarijným stavom 
 • nácvik havarijných situácii – tréning a predchádzanie
 • odborné školenie pre zamestnancov – oboznámenie s havarijným plánom
 • havarijné súpravy – návrh, zabezpečenie, dodanie a kontrola

Zaujala vás niektorá z našich služieb? Kontaktujte nás.