Získaním certifikátu ISO 9001, ISO 22000 alebo FSSC 22000 splníte požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov. Úspešný certifikačný proces a získanie certifikačných známok predstavuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality.

ISO 9001 – Systém manažmentu kvality

Na organizácie je kladený čoraz väčší dôraz zo strany zákazníkov a štátnych orgánov zameraný na kvalitu výrobkov a služieb. Zamestnanci prevádzkarne sa musia zaoberať hlavne  kvalitou výrobkov, riadením a zlepšovaním pracovných procesov, aby boli schopní uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu. Na dosiahnutie týchto cieľov prevádzkovateľom slúži systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001.

Potravinárske normy ISO 22 000 a FSSC 22 000

Certifikácia podľa noriem ISO 22 000 a FSSC 22 000 predstavuje dôkaz o tom, že vo vašej potravinárskej prevádzkarni dodržiavate požiadavky nad rámec legislatívnych podmienok v potravinárstve. Podmienkami pre certifikáciu je mať vypracované a zavedené systémové prvky v prevádzke, ako sú ciele pre bezpečnosť potravín, politika pre bezpečnosť potravín, preskúmanie manažmentom, interný audit v prevádzkarni, overovanie hygieny potravín v praxi a iné.

ČO VÁM ÚSPEŠNÁ CERTIFIKÁCIA PRINESIE V PRAXI?

Ekonomické prínosy:

 • znižovanie nákladov na (ne)kvalité výrobky a služby
 • zníženie počtu reklamácií a sťažností zákazníkov
 • možnosť účasti vo verejných súťažiach

Organizačné prínosy:

 • zlepšenie pracovných návykov a osobnej hygieny pracovníkov,
 • zlepšenie prevádzkovej hygieny v priestoroch prevádzkarne,
 • zavedenie pravidelnej analýzy rizík,
 • správne nastavenie preventívnych a kontrolných opatrení
 • efektívne zavedenie interných kontrol a auditov v prevádzke, ktorými odhalíte nedostatky
 • nastavenie kontroly vysledovateľnosti

Vyšší „kredit“ vašej prevádzky:

 • zlepšenie image podniku
 • dôkaz serióznosti organizácie

Certifikácia Vašej prevádzkarne podľa medzinárodnych noriem ISO 9001, ISO 22000 alebo FSSC 22000 zvyšuje Vaše predpoklady pre dodávanie výrobkov do významných firiem a reťazcom.

Máte záujem o certifikáciu Vašej prevádzky? Neváhajte a kontaktujte nás.