Odpadové hospodárstvo je najviac viditeľnou a citlivou oblasťou životného prostredia. Komunálny odpad, biologicky rozložiteľný odpad a zložky separovaného komunálneho odpadu sa stali súčasťou našich miest a obcí, ovplyvnili krajinu a jej vzhľad a spájajú alebo rozdeľujú všetkých občanov. Ak pri podnikateľských aktivitách vznikajú akékoľvek odpady, stáva sa firma pôvodcom alebo držiteľom odpadov. Ponúkame Vám profesionálne zosúladenie prevádzkovej dokumentácie a praktických činností týkajúcich sa odpadového hospodárstva prispôsobené Vaším podmienkam a požiadavkám.

Dokumentácia k odpadovému hospodárstvu

Téme odpadového hospodárstva sa venujeme komplexne, a preto rozsah dokumentácie pre klientov môže byť rôzny podľa charakteru ich výroby alebo podnikania. Uvádzame prehľad dokumentácie, ktorá je bežne požadovaná. 

 • program odpadového hospodárstva obce
 • program držiteľa polychlórovaných bifenylov
 • súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • opatrenia pre prípad havárie
 • prevádzkový poriadok skladu odpadov
 • prevádzkový poriadok pre zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov
 • zaradenie odpadov vznikajúcich pri pracovnej činnosti podľa Katalógu odpadov 
 • identifikačné listy nebezpečných odpadov
 • zmluvy s firmami na odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu
 • zabezpečenie a koordinácia nakladania s odpadmi na prevádzkach
 • vnútrofiremné systémy na nakladanie s odpadmi vrátane ich implementácie do systémov kvality ISO 9001 a environmentu ISO 14 001 vo firme

Hlásenia v odpadovom hospodárstve – evidencia, ročné hlásenia, dôležité zmeny

Dokumentácia k územným a stavebným povoleniam

 • technické správy k nakladaniu s odpadmi zo stavieb
 • projekty, zámery a štúdie k odpadovému hospodárstvu
 • manuál na nakladanie s odpadmi počas výstavby

Pravidelná spolupráca v odpadovom hospodárstve

Držiteľom a pôvodcom odpadov, mestám a obciam ponúkame kompletný outsourcing odpadového hospodárstva. Základom našich služieb je pravidelná mesačná spolupráca v oblasti poradenstva v odpadovom hospodárstve, ktorá zahŕňa sledovanie zákonov, vyhlášok, nariadení a výnosov a ich uvádzanie do praxe v prevádzkach zákazníka a zastupovanie zákazníka pred orgánmi štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Okrem toho v rámci pravidelnej spolupráce realizujeme ďalšie činnosti na základe konkrétnych potrieb:

 • pravidelný audit odpadového hospodárstva, audit na prevádzkach týkajúci sa všetkých povinností, rozhodnutí, dokumentácie a nakladania s odpadmi
 • návrh systému práce na nakladanie so vzniknutými odpadmi
 • zaradenie odpadu v podľa Katalógu odpadov
 • vypracovanie dokumentácie odpadového hospodárstva
 • vypracovanie programu obce
 • vypracovanie programu pre držiteľa polychlórovaných bifenylov
 • vypracovanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane príloh
 • vypracovanie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov vrátane príloh
 • vypracovanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov vrátane príloh
 • vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov
 • vypracovanie Havarijného plánu pre oblasť odpadového hospodárstva
 • vypracovanie informačných listov a firemnej dokumentácie k odpadovému hospodárstvu
 • poradenstvo pri nakladaní s odpadmi a nebezpečnými odpadmi
 • poradenstvo pri triedení, zhromažďovaní, označovaní a skladovaní odpadov a nebezpečných odpadov vrátane odporučenia a zabezpečenia vhodných nádob a kontajnerov
 • návrh systému triedenia odpadov a  ukladania do nádob
 • označenie nádob na nebezpečné odpady identifikačnými listami nebezpečných odpadov
 • poradenstvo pri zabezpečení spracovania odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva
 • poradenstvo pri akvizícii zmluvných partnerov na odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov a nebezpečných odpadov, ktorí sú oprávnení nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.
 • poradenstvo pri vedení a uchovávaní evidencie o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi vrátane vypracovania evidencie:
 • koordinačná činnosť pri plnení si povinností výrobcu vyhradených prúdov odpadov z obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov, pneumatík, starých vozidiel, registrácia v registri výrobcov, komunikácia a zabezpečenie celej agendy s Organizáciou zodpovednosti výrobcov
 • poradenstvo pri ohlasovaní údajov z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávaní ohlásených údajov, vrátane ich vypracovania a archivácie
 • aktualizácia schválenej a platnej dokumentácie k odpadovému hospodárstvu v súlade s platnými zákonmi v SR
 • sledovanie zákonov, vyhlášok a nariadení z oblasti odpadového hospodárstva a ich uvádzanie do praxe v prevádzkach zákazníka
 • príprava a realizácia školení, seminárov, oboznámení k problematike odpadového hospodárstva pre zamestnancov zákazníka
 • zastupovanie zákazníka pred orgánmi štátnej správy a štátneho dozoru odpadového hospodárstva
 • poradenstvo pre výrobcov vyhradených zariadení
 • poradenstvo pri autorizácii
 • poradenstvo pri registrácii
 • poradenstvo pri predcertifikačnom audite v zmysle STN EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva.

Implementácia do praxe prevádzky vrátane poradenstva

 • audit odpadového hospodárstva
 • zavedenie funkčného systému pri starostlivosti o odpady
 • vytipovanie miest zhromažďovania jednotlivých druhov odpadu
 • zabezpečenie potrebných kontajnerov a nádob
 • označenie prevádzky informačnými tabuľami, identifikačnými listami nebezpečného odpadu
 • vypracovanie informačných listov a firemných dokumentov
 • pravidelné školenia pre pracovníkov klienta a oboznámenie s prevádzkovou dokumentáciou a legislatívnymi povinnosťami

Rokovania vo vašom mene

 • na Okresných úradoch, Odboroch starostlivosti o životné prostredie, SIŽP, MŽP, ale aj na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a súvisiacich orgánoch štátnej a verejnej správy

Školenia pre odpadové hospodárstvo a životné prostredie

Nová legislatíva v odpadovom hospodárstve platná od 1.1.2016

Odpadové hospodárstvo na Slovensku funguje od 1.1.2016 podľa novej legislatívy, ktorá priniesla zmeny a ovplyvňuje činnosť hospodárskych subjektov. O významných zmenách Vás informujeme v našich aktualitách.

Zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch – viac informácii o zákone o odpadoch
Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uložení kovovej ortuti
Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
Výnos MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

V platnosti ostali aj niektoré pôvodné zákony súvisiace s odpadovým hospodárstvom.

Zákon NR SR č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov
Zákon NR SR č. 127/2006 Z.z. o perzistentných organických látkach
Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
Zákon NR SR č. 346/2013 Z.z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach

Naše články a aktuality v odpadovom hospodárstve

Všetky naše články a aktuality nájdete na tejto adrese.

odpadové hospodárstvo pre firmy