Odborný technicko-bezpečnostný dohľad (TBD) vychádza zo Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a Vyhlášky č. 119/2016 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 22. februára 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru.

Každý vlastník vodnej stavby má povinnosť zabezpečovať odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad jej prevádzkou.

Za nesplnenie povinnosti hrozí vlastníkovi vodnej stavby pokuta až do výšky 66.300,00 eur.

 

Definícia vodnej stavby

Vodnými stavbami sú stavby, ich súčasti alebo ich časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd alebo iné nakladanie s vodami. Súčasťou vodnej stavby sa rozumie ďalší objekt, ktorý súvisí s prevádzkovým, výrobným alebo technologickým zariadením pri prevádzke vodnej stavby vrátane obslužných komunikácií a inžinierskych sietí, ktoré slúžia k jej činnosti.

Na Slovensku je viac ako 950 zakategorizovaných vodných stavieb, kde je povinnosť vlastníka zabezpečovať odborný TBD.

Odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami

Odborný technicko-bezpečnostný dohľad (TBD) nad vodnými stavbami je špecializovaná činnosť zameraná na zisťovanie technického stavu vodných stavieb, ktorých poškodenie môže spôsobiť ohrozenie priľahlého územia, života ľudí a majetku najmä uvoľnením vzdúvanej alebo zadržiavanej vody.

Vykonáva sa pozorovaním bezpečnosti a stability vodných stavieb, meraním ich deformácií, sledovaním priesaku vôd, hodnotením výsledkov týchto pozorovaní a meraní a navrhovaním opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Odborný technicko-bezpečnostný dohľad sa vykonáva v období prípravy vodnej stavby, jej uskutočnenia alebo zmeny a počas prevádzky vodnej stavby až do jej uvedenia do neškodného stavu.

Kto je oprávnený vykonávať technicko-bezpečnostný dohľad

Pri vodných stavbách zaradených do III. a IV. kategórie je ich vlastník alebo stavebník povinný zabezpečiť odborný technicko-bezpečnostný dohľad prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu vydaným ministerstvom.

Zabezpečenie technicko-bezpečnostného dohľadu a ďalšie služby

V rámci našich činností pre Vás zabezpečíme:

 • Odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami III. a IV. kategórie na základe odborne spôsobilej osoby
 • Vypracovanie vyjadrenia o rozsahu dohľadu
 • Vypracovanie programu technicko-bezpečnostného dohľadu
 • Vypracovanie etapových a súhrnných etapových správ o výkone dohľadu
 • Realizácia kontrolných meraní a obhliadok
 • Vypracovanie vyhodnotenia z pravidelných a kontrolných obhliadok
 • Vypracovanie projektu meraní a pozorovaní
 • Vypracovanie manipulačného a prevádzkového poriadku
 • Stabilitné a statické posúdenia konštrukcií vodných stavieb
 • Stanovenie medzných a kritických hodnôt a sledovaných javov
 • Posudzovaniu bezpečnosti priehrad a odkalísk počas povodňového zaťaženia v rámci technicko-bezpečnostného dohľadu
 • Odborné poradenstvo v oblasti bezpečnosti vodných stavieb
 • Odborné poradenstvo v oblasti rekultivácie odkalísk
 • Návrh merných zariadení na vodných stavbách
 • Návrh automatizácie merných zariadení na vodných stavbách
 • Zhodnotenie funkčnosti merných zariadení

V spolupráci s našimi partnermi zabezpečujeme projekty vodných stavieb, geodetické merania a ich vyhodnotenie, geofyzikálne merania a ich vyhodnotenia, merania a hodnotenia nedeštruktívnej defektoskopie NDT.

Čo nás robí jedinečnými v oblasti technicko-bezpečnostného dohľadu

 • Dlhoročné skúsenosti pri výkone TBD nad vodnými stavbami (odkaliská, priehrady, ochranné hrádze, VE, MVE, ČOV, hate…)
 • Dlhoročné skúsenosti pri stanovovaní medzných a kritických hodnôt a sledovaných javov spolu s realizáciou a vyhodnocovaním špeciálnych meraní na vodných stavbách
 • Zabezpečovanie komplexných služieb v oblasti pravidelného a mimoriadneho monitoringu vodných stavieb
 • Sme aktívni na tvorbe legislatívy v oblasti TBD
 • Sme členom Slovenského priehradného výboru
 • Odbornosť s pravidelnými preškoleniami
 • Flexibilita
 • Osobný a profesionálny prístup ku klientom

Legislatíva v oblasti technicko-bezpečnostného dohľadu