Vlastník malej čistiarne odpadových vôd (ČOV) do 50 ekvivalentných obyvateľov (ďalej aj EO) je povinný vykonávať raz za rok bez diaľkového monitoringu, alebo raz za dva roky s diaľkovým monitoringom technickú revíziu a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy.


Za nesplnenie povinnosti hrozí vlastníkovi malej ČOV pokuta až do výšky 3.300,00 eur.


Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 EO je povinný odstrániť nedostatky v lehote do 60 dní od vykonanej technickej revízie. Technickú revíziu môže uskutočniť len prostredníctvom revízneho technika

REVÍZNY TECHNIK

Je oprávnená osoba s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 EO. Osvedčenie pre revízneho technika vydáva osoba poverená ministerstvom.

TECHNICKÁ REVÍZIA

Technická revízia zahŕňa vizuálnu kontrolu celkového stavu súboru objektov a zariadení malej čistiarne odpadových vôd do 50 EO, posúdenie spôsobu prevádzkovania malej čistiarne odpadových vôd do 50 EO v súlade s rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy a kontrolu prevádzkového denníka. Výsledkom technickej revízie je protokol o technickej revízii.

V RÁMCI NAŠICH ČINNOSTÍ VÁM ZABEZPEČÍME:

  • Technickú revíziu našim revíznym technikom
  • Vypracovanie protokolu o technickej revízii kontroly stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 EO
  • Odborné poradenstvo v oblasti revízií malých ČOV do 50 EO
  • Akreditované odbery odpadových vôd
  • Realizácia sedimentačných skúšok aktivovaného kalu

LEGISLATÍVA V OBLASTI REVÍZIE MALEJ ČOV DO 50 EO:

  • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
  • Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

V prípade záujmu o technickú revíziu Vaše ČOV do 50 EO, neváhajte a kontaktujte nás.