03.06.2022 • MVDr. Marián Rozložník

 

Novelizovaný zákon o potravinách č. 152/1995 Z. z. od 1. júla 2022 prinesie viacero zmien:

  • umožní predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti (ďalej len DMT),
  • zníži sa minimálna hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená pokuta,
  • novelou dôjde aj k vypusteniu povinného dodržiavania podielu poľnohospodárskych produktov a potravín vyrobených v Slovenskej republike pri listinnej alebo elektronickej propagácií a marketingu, avšak prevádzkovateľ bude povinný uviesť percentuálny podiel slovenských výrobkov z celkovej ponuky v propagačnom letáku.

 

Významnou zmenou Zákona o potravinách, ktorá bude v platnosti od 1. júla 2022 je možnosť predávať potraviny, ktorým uplynul DMT (len, ak sú bezpečné). Predaj potravín vo vlastných prevádzkach po uplynutí DMT konečnému spotrebiteľovi je možné, ak sú zreteľne oddelene umiestnené od ostatných potravín  a najviac po dobu 45 dní od uplynutia DMT.


Predtým, ako ich bude prevádzkovateľ predávať spotrebiteľom za zníženú cenu, musí tieto potraviny bezodplatne ponúknuť charitatívnym organizáciám.


Dôležité je podotknúť, že JE ZAKÁZANÉ používať potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, ako zložky pri výrobe potravín alebo pokrmov.

Tento zákaz neplatí pre pokrmy pripravované osobou vykonávajúcou činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb.

 

Potraviny, ktoré budú ponúkané na predaj konečnému spotrebiteľovi musia byť označené:

  • informáciou, že ide o potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti,
  • upozornením na skutočnosť, že chuťové alebo výživové parametre môžu byť zmenené,
  • informáciou o poslednom znížení predajnej ceny.

 

V rámci novely uvedeného zákona pripomíname prevádzkovateľom potravinárskych prevádzok, že ich zamestnanci majú i naďalej povinnosť absolvovať vstupnú lekársku prehliadku a ďalšie lekárske prehliadky, ktorými sa kontroluje ich zdravotná spôsobilosť  pre prácu s potravinami.

 

Prevádzkovatelia by mali taktiež myslieť na povinnosť vykonávania vlastnej pravidelnej kontroly so zameraním na dodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a kvalitu vyrábaných potravín a viesť o tom záznamy.  

V tejto súvislosti Vám odporúčame zaviesť vo Vašich prevádzkach interné audity, ktoré sú vhodným preventívnym nástrojom a predstavujú systematické a nezávislé preskúmanie realizovaných činností. Výsledkom preskúmania je stanoviť, či realizované činnosti a súvisiace výsledky vyhovujú plánovaným opatreniam, či sa tieto opatrenia zavádzajú účinne a či sú vhodné na dosiahnutie stanovených cieľov.

 

Uvádzame tiež, že novelou Zákona č. 152/1995 Z. z. sa znižujú minimálne sadzby sankcií za porušenia tohto zákona. Nič to však nemení na skutočnosti, že ich výška sa môže pri opakovanom zistení porušení vyšplhať na desaťtisíce.  

 

Ako predísť komplikáciám a vyhnúť sa konzekvenciám z nedodržania zákonných povinností?

Radi Vám pomôžeme s ich aplikáciou vo Vašich prevádzkach a vy môžete venovať svoj čas rozvoju podnikateľskej činnosti.

 

Neváhajte a kontaktujte nás.

Tím AT CONSULT spol. s r. o.