29.01.2024 • Ing. Monika Mináriková

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva v zmysle § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti do 28. februára za predchádzajúci kalendárny rok.

 

Povinnosť podať Ohlásenie má každý subjekt (držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník), ak spĺňa aspoň jednu z nasledovných podmienok:

  • nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov
  • nakladá ročne v súhrne s viac ako 1 tonou ostatných odpadov
  • vzniká mu odpad uvedený v Prílohe č. 3 k vyhláške č. 366/2015 Z. z. bez ohľadu na jeho množstvo

Pozor, za takýto odpad sa radí aj Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (20 01 08). Týka sa to všetkých podnikateľských subjektov, ktorí sa zaoberajú prípravou a podávaním jedál, ako sú reštaurácie, fastfoody, hotely, penzióny a pod. Bez ohľadu na množstvo vyprodukovaného odpadu je spoločnosť povinná podať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním príslušným orgánom štátnej správy.

Preto každý, kto spĺňa aspoň jednu z vyššie uvedených podmienok, je povinný podať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním najneskôr do 28. februára za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému okresnému úradu; ak ide o mobilné zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, príslušnému okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta nakladania s odpadom.

Vzor Ohlásenia nájdete v prílohe č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti č. 366/2015 Z. z. OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM


Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.


 

Ohláseniu o vzniku odpadu a nakladaní s ním predchádza správne vedenie evidencie odpadov.

Držiteľom a pôvodcom odpadov ponúkame kompletný outsourcing odpadového hospodárstva. Základom našich služieb je pravidelná mesačná spolupráca v oblasti poradenstva v odpadovom hospodárstve, interné audity, vedenie evidenčných listov, vypracovanie potrebnej dokumentácie, sledovanie legislatívnych zmien, podávanie ročných ohlásení a iné. Viac informácií nájdete v sekcii Odpadové hospodárstvo.

 

Neváhajte a kontaktujte nás. Sme tu pre Vás.

tím AT CONSULT

www.atconsult.sk