Pre prihlásenie sa do kurzu, prosím, vyplňte nasledujúci formulár. Prosíme Vás, aby ste Vaše meno a priezvisko vypĺňali pozorne (vrátane mäkčeňov a dĺžňov). 

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné, rovnako aj zaškrtnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov – na konci prihlasovacieho formuláru. 

Ďalšie informácie alebo otázky môžete uviesť do pola „Poznámka“.  

Prihláška do kurzu hygienického minima – fyzická osoba

  Meno *

  Priezvisko *

  Titul

  Ulica a číslo domu *

  Mesto *

  PSČ *

  Telefón *

  E-mail *

  Termín konania *

  Poznámka


  Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely spracovania prihlášky *
  V súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti AT CONSULT spol. s r.o., Ulica Čerešňárka 123/8, 930 41 Hviezdoslavov súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa (ulica a číslo domu, mesto a PSČ), telefónne číslo a e-mailová adresa uvedených v elektronickej prihláške za účelom spracovania prihlášky a spracovania databázy záujemcov o kurz. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú až do jeho odvolania. Beriem na vedomie, že poskytnutie mojich osobných údajov ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu spoločnosti alebo na e-mailovú adresu atconsult@atconsult.sk. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.
  ánonie


  Záujem o zasielanie noviniek a odborných aktualít (newslettera)
  Udeľujem spoločnosti AT CONSULT spol. s r.o., Ulica Čerešňárka 123/8, 930 41 Hviezdoslavov súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa na účel marketingovej komunikácie a zasielania marketingových materiálov a ponúk na moju e-mailovú adresu. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú až do jeho odvolania. Beriem na vedomie, že poskytnutie mojich osobných údajov ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu spoločnosti alebo na e-mailovú adresu atconsult@atconsult.sk Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.
  ánonie