Aj tento rok bude počas kúpacej sezóny (od 15. júna do 15. septembra) monitorovaných viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie.

Počas kúpacej sezóny (KS) budú pre rekreačné kúpanie verejnosti dostupné umelé kúpaliská, prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou.

Kontrolu kvality vody budú zabezpečovať prevádzkovatelia; miestne príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) budú vykonávať štátny zdravotný dozor. Na najviac využívaných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou budú zabezpečovať kontrolu kvality vody miestne príslušné RÚVZ v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, budú RÚVZ monitorovať len orientačne (jedenkrát max. trikrát za KS, príp. podľa aktuálnej situácie).


Zoznam vôd určených na kúpanie (ďalej len „VUK“) podľa ÚVZ SR pre KS 2023 (s vyhláseným štatútom) v jednotlivých krajoch je nasledovný: 

 • BA kraj: Zlaté piesky, Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Slnečné jazerá – Senec,
 • BB kraj: Teplý vrch – Pláž ORMET, Teplý vrch – Drieňok, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Vindšachtské jazero, Veľké Richnavské jazero, Dolno Hodrušské jazero, 
 • KE kraj: Pod Bukovcom, Ružín, Zemplínska šírava – Medvedia hora, Zemplínska šírava – Kamenec, Zemplínska šírava – Paľkov, Zemplínska šírava – Biela hora, Zemplínska šírava – Hôrka, Vinianske jazero,
 • PO kraj: Veľká Domaša – Tíšava, Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – Nová Kelča – polostrov KRYM,
 • TN kraj: Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom,
 • TT kraj: Šulianske jazero, Kunovská priehrada,
 • ZA kraj: Liptovská Mara – Liptovský Trnovec.

Kvôli napúšťaniu Vodnej nádrže (ďalej len „VN“) Ružiná z dôvodu jej rekonštrukcie, obe lokality (Ružiná – pri obci Divín a Ružiná – pri obci Ružiná) nebudú ani počas KS 2023 využívané verejnosťou na kúpanie.
Za VUK sa považujú najvýznamnejšie prírodné vodné plochy na Slovensku s najvyššou návštevnosťou a dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie (s organizovanou aj s neorganizovanou rekreáciou). Ich zaradenie do zoznamu VUK a monitorovanie ich stavu každoročne prebieha v súlade s požiadavkami Európskej komisie, ktoré sú transponované do národného predpisu .

K 16.6.2023 bola RÚVZ povolená prevádzka 4 prírodných kúpalísk (ďalej len „PK“): Slnečné jazerá – Senec, Zlaté Piesky – Bratislava, Teplý vrch – Pláž ORMET a Plážové kúpalisko – jazero v Banskej Bystrici. Ako PK sa označujú tie prírodné vodné plochy, ktoré majú organizovanú rekreáciu (s prevádzkovateľom) a svojím vybavením a prevádzkou spĺňajú požiadavky platných predpisov.

V príprave na prevádzku sú ďalšie PK: Teplý vrch – Drieňok, Zelená voda – Kurinec, Delňa, Veľká Domaša – Tíšava, VN Levoča – Žabia cesta a Liptovská Mara – Liptovský Trnovec.

 

Výsledky predsezónnej kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie okrem schválených PK aj na ďalších prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

 • BA kraj: Kuchajda, Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce-Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji,
 • KE kraj: Jazero Úhorná, Ružín (Gelnica), Ružín – prítoky (Gelnica), Turzovské jazero,
 • NR kraj: APÁLI – mŕtve rameno Váhu, Štrkoviskové jazero Kava.

 

Výsledky predsezónnej kontroly taktiež preukázali:

 • mierne zvýšenú hodnotu biologického ukazovateľa chlorofyl-a na lokalite Zelená voda – Kurinec,
 • zníženú priehľadnosť vody vo VN Lipovina – Bátovce, pričom odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba.
  Farba a celkový dusík patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.

 

Odbery vzoriek vôd na kúpanie boli vykonané aj na nasledujúcich lokalitách, pričom výsledky analýz zatiaľ nie sú k dispozícii:

 • BB kraj: Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero,
 • NR kraj: VN Duchonka,
 • TT kraj: RO Kunovská priehrada Sobotište,
 • ZA kraj: Vodné dielo Orava – ATC JAMI, ATC Slanica, Nábrežie – Námestovo, ATC Prístav, ATC Stará Hora.

 

Počas KS 2023 bude RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach vykonávať kontrolu kvality vody na novej lokalite – VN Veľké Uherce.
Na PK Teplý vrch – Pláž ORMET došlo k zmene prevádzkovateľa.


UMELÉ KÚPALISKÁ

V priebehu KS 2023 budú kontrolované letné kúpaliská (ďalej len „LK“) aj sezónne bazény, ktoré sú počas leta doplnkovou službou ubytovacích zariadení. Do monitorovania sú zahrnuté aj niektoré plavárne, ktoré v lete prevádzkujú vonkajšie sezónne priestory alebo sú využívané verejnosťou vo významnejšej miere vzhľadom na nedostatok iných možností v regióne.

Povolenie na prevádzku dostalo k 16.6.2023 zatiaľ len 258 bazénov. Na niektorých kúpaliskách zatiaľ nie sú v prevádzke všetky bazény, mnohé z nich sa budú otvárať iba postupne, predovšetkým podľa záujmu verejnosti. 
Kúpaliská, ktoré majú povolenú prevádzku, vykazovali na základe výsledkov analýz v jednotlivých bazénoch vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Na mnohých kúpaliskách v týchto dňoch stále ešte prebiehajú prípravné práce. Príslušné RÚVZ vykonávajú priebežne obhliadky pripravenosti kúpalísk a ukladajú podmienky pre zahájenie prevádzky.

Na niektorých kúpaliskách boli oproti KS 2022 vykonané zmeny, napr.: 

 • v AVA Thermalpark Diakovce sa zvýšila kapacita návštevníkov z 2 000 na 3 000. V rámci areálu pribudol nový „Vitálny svet“ s dvoma vírivkami;
 • v Thermalpark Nitrava bol uvedený do prevádzky nový vstupný objekt do areálu s rozšírením počtu šatní a zariadení na osobnú hygienu;
 • nebude v prevádzke dopadový bazén toboganu na LK Topoľčany, vonkajší bazén pri rekreačnom zariadení Pstružné;
 • bolo kompletne zrekonštruované technologické zariadenie na úpravu vody v 25 m bazéne na Bazénoch Kurinec;
 • v rámci TK Topoľníky bol vybudovaný nový vlnový bazén.

Zdroj: ÚVZ SR (https://www.uvzsr.sk/web/uvz/pripravenost-prirodnych-vodnych-ploch-a-umelych-kupalisk-na-kupaciu-sezonu-2023)


Prajeme Vám príjemné leto plné oddychu a krásnych zážitkov.

tím AT CONSULT