Predcertifikačný audit je environmentálny audit, ktorý prispeje k analýze, vytvoreniu, nastaveniu a zavedeniu EMS – environmentálneho manažérskeho systému. Jedná sa o také nastavenie procesov, dokumentácie a záznamových hárkov v spolupráci s manažmetom a pracovníkmi, aby Vaša následná certifikácia ISO 14001:2005 bola úspešná.

Predcertifikačný audit v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 14 001: 2005 – Systémy environmentálneho manažérstva

Ako to funguje alebo fázy predcertifikačného auditu:

1) Audit a preskúmanie existujúceho stavu v oblasti procesov životného prostredia

 • a) analýza dokumentácie
 • b) analýza procesov
 • c) analýza personálneho, materiálneho a technického zabezpečenia
 • d) analýza environmentálnych aspektov a vplyvov

2) Vyhodnotenie existujúceho stavu z hľadiska

   • a) dodržania legislatívnych požiadaviek a právne záväzných noriem
   • b) procesov
   • c) environmentálnych aspektov a vplyvov

3) Návrh na vytvorenie systému environmentálneho manažérstva

4) Implementácia a zosúladenie s firemnými procesmi

 • Výstupom celého procesu je pripravenosť spoločnosti na certifikačný audit, recertifikačný alebo dozorový audit.
 • Vykonávame aj predcertifikačný audit na Integrovaný manažérsky systém (IMS)
 • V prípade záujmu o naše služby vyplňte kontaktný formulár

ISO 14001:2005