Voda je najskúmanejšie a najpoužívanejšie médium na svete. Vodohospodárstvo ako poradenská činnosť považuje za dôležité a zmysluplné hospodárne a správne nakladať s vodami, ktoré máme ako prírodné zdroje k dispozícii. Vodohospodárstvo prispieva k tomu odborným prístupom a nezávislým pohľadom na problematiku vodných zdrojov a ochrany vôd. Zdroje podzemnej a pitnej vody je treba chrániť a udržiavať ich kvalitu, odpadovú vodu po prečistení navrátiť do prírody v takom stave, aby sa znovu stala prirodzenou súčasťou vodných ekosystémov.

Funkcia vodohospodára

Vykonávame funkciu vodohospodára v zmysle §70 Zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v platnom znení.

Povinnosť ustanoviť funkciu vodohospodára a vytvoriť predpoklady na jej výkon majú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí:

 • zaobchádzajú s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 tona alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3 alebo zaobchádzajú s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 tony alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m3,
 • alebo na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy odoberajú vodu alebo vypúšťajú odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd v množstve väčšom ako 400 m3 za deň.

Funkcia vodohospodára je viazaná živnosť a môže ju vykonávať bezúhonná fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a absolvovala odbornú prax, alebo právnická osoba, ktorá také osoby zamestnáva.

Povinnosťou vodohospodára je najmä:

 • sledovať a kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok udeleného povolenia pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami,
 • viesť záznamy o výsledkoch kontroly, oznamovať zistené nedostatky štatutárnemu orgánu alebo inej ním určenej osobe a navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • požadovať používanie vhodných technológií, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na povrchové vody alebo podzemné vody pri osobitnom užívaní vôd, a navrhovať opatrenia zamerané na znižovanie množstva odoberanej vody, na zmenšovanie strát vody a na zmenšovanie množstva a škodlivosti odpadových vôd,
 • oboznamovať ostatných zamestnancov s povinnosťami pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami,
 • vyjadrovať sa k plánom zmeny výroby a k projektovej dokumentácii stavieb pri zmenách stavieb a prevádzkarní, ktoré môžu ovplyvniť osobitné užívanie vôd a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.

V prípade záujmu o náš výkon funkcie vodohospodára, neváhajte a kontaktujte nás.

Vodohospodárske poradenstvo

Vykonávame funkciu vodohospodára v zmysle §70 Zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v platnom znení.

Audit a obhliadky na prevádzkach – kontrola dokumentácie, prevádzkových denníkov, havarijných súprav, kanálov, čistiarní odpadových vôd, prečerpávacích staníc, retenčných nádrží, odlučovačov ropných látok a lapačov tukov a ďalších vodných stavieb.

 • všetky vodohospodárske zariadenia, ich poklopy a systémy otvárame a kontrolujeme sami
 • robíme správy z vodohospodárskych obhliadok
 • dokladáme aktuálnu fotodokumentáciu
 • pripravujeme systémy, odporúčania a návrhy riešení na predchádzanie havarijným stavom či nefunkčnosti zariadení
 • vedieme evidencie a záznamy
 • spravujeme databázy vodohospodárskych údajov
 • vypracujeme všetky typy povinných vodohospodárskych hlásení
 • navrhneme a dodáme vhodné typy Havarijných súprav a vodohospodárskych pomôcok
 • navrhneme a dodáme do kanalizačných systémov protizápachové mikrobiologické prostriedky

Riešime odborné vodohospodárske témy s orgánmi štátnej a verejnej správy (na základe plnej moci)
Zúčastňujeme sa stretnutí s dodávateľmi vodohospodárskych zariadení, reklamačných stretnutí a pod.
Robíme akvizície na čistenie kanalizácií, odbornú starostlivosť o ČOV, dodávky ORL, LT a ďalších vodohospodárskych zariadení
Komunikujeme s architektonickými štúdiami a projekčnými domami už pri zrode vodohospodárskych projektov
Zabezpečujeme odbornú starostlivosť pre malé ČOV
Konzultujeme s orgánmi štátnej a verejnej správy vrátane SIŽP
Komunikujeme priamo s vodárenskými spoločnosťami
Vybavujeme všetky typy žiadostí pri povoľovaní vodných stavieb
Vykonávame inžiniersku činnosť pri výstavbe vodných stavieb

Implementácia do praxe prevádzky vrátane poradenstva

 • Odborné školenia pre zamestnancov – oboznámenie s prevádzkovým, manipulačným poriadkom a havarijnými plánmi
 • Nácviky havarijných situácií
 • Predcertifikačné audity ISO 14 000 a IMS
 • Označenie prevádzky informačnými tabuľkami s piktogramami
 • Zabezpečenie monitoringu kanalizácie
 • Zabezpečenie čistenia kanalizácie, nádrží a retenčných nádrží, ORL a ďalších vodohospodárskych stavieb

Odbery vzoriek odpadovej a pitnej vody

 • Zabezpečujeme pravidelné akreditované odbery vzoriek odpadových vôd
 • Zabezpečujeme akreditované odbery vzoriek pitných vôd
 • Pripravíme výstupné protokoly s výsledkami analýz
 • Vypracovávame pre producentov harmonogramy odberov vzoriek z hľadiska legislatívnych a zmluvných povinností
 • Zasielame hlásenia na úrady
 • Na základe výsledkov analýz navrhujeme opatrenia alebo riešenia

Vodohospodárska dokumentácia

Na mieru vypracujeme vodohospodársku dokumentáciu:

Vodohospodárske školenia

 • Pravidelné školenia zamestnancov k vodohospodárskej dokumentácii, prevádzkovým denníkom, havarijným plánom priamo na prevádzkach
 • Tréning nácviku na predchádzanie havarijným situáciám

vodohospodárstvo pre firmy