Zamestanci každej potravinárskej prevádzky sú povinní denne monitorovať a evidovať viaceré činnosti či parametre vyplývajúce z vypracovaného plánu HACCP. K ich bežnej činnosti sa tak pridáva aj značné administratívne zaťaženie. Nechajte vedenie evidencií na nás a buďte pri každej ďalšej kontrole v pohode.

Povinnosť vedenia evidencií v potravinárstve

V zmysle vypracovaného plánu HACCP sú pre každú prevádzku stanovené tzv. kritické kontrolné body, ktoré musia zamestnanci prevádzky monitorovať a zaznamenávať do hárkov. Taká istá povinnosť sa vzťahuje aj na vykonané sanitačné činnosti a ďalšie interné povinnosti, ktoré musia byť evidované v záznamových hárkoch.

Tieto povinnosti vyplývajú ako z európskej legislatívy (Nariadenie EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín), tak aj z našej vnútroštátnej legislatívy (Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách).

Služba paušálneho vedenia evidencií

V rámci našich potravinárskych služieb vám ponúkame aj službu paušálneho vedenia evidencií. Pre našich klientov denne zhromažďujeme všetky hodnoty a činnosti, ktoré je potrebné v konkrétnej prevádzke evidovať. Tie následne zaznamenávame do prehľadných tabuliek, ktoré sú vždy aktuálne zdielané a dostupné cez portál Google Drive.

Aké evidencie vieme paušálne viesť?

  • evidencie o kontrolách teplôt v chladiacich zariadeniach, ktoré slúžia pre uskladnenie potravín vyžadujúcich si chladiarenské teplotné podmienky skladovania
  • evidencie o kontrolách teplôt v mraziacich zariadeniach, ktoré slúžia pre uskladnenie potravín vyžadujúcich si mraziarenské teplotné podmienky skladovania
  • evidencia špecifických CCP pre konkrétnu prevádzku
  • evidencie o prevedených sanitačných prácach
  • interné evidencie vysledovateľnosti surovín a zložiek
  • evidencie týkajúce sa regulácie živočíšnych škodcov v prevádzkarni
  • povinné hlásenie zásielok surovín a zložiek, ktoré sú do prevádzkarne dovážané z iného členského štátu EÚ
  • interná evidencia plánu údržby a opráv prevádzkarne
  • interná evidencia samokontroly vzoriek výrobkov

Aký prínos bude predstavovať pre vás paušálne vedenie evidencií?

Hlavným prínosom je to, že vaši pracovníci sa budú môcť plne venovať ich odborným činnostiam. Odpadne im administratívne zaťaženie, ktoré zaberá veľa času z ich pracovnej činnosti. Vy budete mať istotu, že všetky povinné evidencie budete mať vždy aktuálne k dispozícií, a to len cez jedno kliknutie. V neposlednom rade tak môže byť pre Vás úradná kontrola z hygieny „príjemnou návštevou“.

Máte záujem o paušálne vedenie evidencií? Kontaktujte nás.