Od 13.12.2016 sa uplatňuje časť nariadenia EÚ č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom týkajúca sa označovania výživovej (energetickej) hodnoty potravín. Od tohto dátumu sa teda označovanie potravinárskych výrobkov stanovenými výživovými hodnotami stáva povinným

Označovanie výživových tvrdení na potravinách

Európsky parlament a Rada prijali 25. októbra 2011 Nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (ďalej len „nariadenie o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom“).

Daným nariadením sa upravujú existujúce ustanovenia o označovaní potravín v Únii s cieľom umožniť spotrebiteľom, aby sa rozhodovali na základe informácií a bezpečne používali potraviny, a súčasne zabezpečiť voľný pohyb legálne vyrábaných a na trh umiestňovaných potravín.

Nariadenie nadobudlo účinnosť 12. decembra 2011. Uplatňuje sa od 13. decembra 2014 s výnimkou ustanovení týkajúcich sa označenia výživovej hodnoty, ktoré sa uplatňujú od 13. decembra 2016. Potraviny, ktoré budú pred týmto dátumom uvedené na trh alebo ktoré budú pred týmto dátumom označované, sa budú predávať až do vypredania zásob. Výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori by po 13. decembri nemali dodávať do obchodov potraviny bez výživových údajov.

Čo je potrebné uvádzať?

Poslanci EP odsúhlasili povinné uvádzanie kľúčových výživových informácií, ako sú energetická hodnota, množstvo tukov, nasýtených tukov, sacharidov, cukrov, bielkovín a soli. Poradie uvedenia povinných informácií je takéto:

 1. energetická hodnota,
 2. tuky,
 3. z toho – nasýtené mastné kyseliny,
 4. sacharidy,
 5. z toho – cukry,
 6. bielkoviny,
 7. soľ.

Množstvo živín sa uvádza v gramoch (g) na 100 g alebo 100 ml a energetická hodnota v kilojouloch (kJ) a kilokalóriách (kcal) na 100 g alebo 100 ml potraviny. Hodnoty musia byť uvedené v tabuľke na zadnej strane obalu. Všetky tieto výživové hodnoty môžu byť vyjadrené aj na jednu porciu a môžu byť sprevádzané aj odporúčaným denným množstvom pre energetickú hodnotu a každú živinu. Údaje o výživových hodnotách musia byť uvedené v slovenčine. Spolu so slovenským jazykom je možné údaje uvádzať aj v inom jazyku (zároveň).

V prípade nebalených potravín možno v označení obsahu živín uviesť len energetickú hodnotu alebo energetickú hodnotu spolu s množstvom tuku, nasýtených mastných kyselín, cukrov a soli.

Uvedené pravidlá sa nevzťahujú na tie potraviny, ktoré majú svoje vlastné pravidlá označovania výživovej hodnoty:

 • výživové doplnky,
 • prírodné minerálne vody,
 • potraviny na osobitné výživové účely, pokiaľ neexistujú špecifické ustanovenia týkajúce sa osobitných aspektov označovania výživovej hodnoty (pozri takisto smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES zo 6. mája 2009 o potravinách na osobitné výživové účely a osobitné smernice uvedené v článku 4 ods. 1 uvedenej smernice).

Rovnako sa povinnosť uvádzať výživové údaje nevzťahuje ani na potraviny v obaloch alebo nádobách, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 25 cm2.

Ďalšie dobrovoľné údaje

Na obale potraviny je možné uviesť ďalšie živiny okrem povinných údajov. Je možné uviesť nasledujúce látky:

 1. mononenasýtené mastné kyseliny,
 2. polynenasýtené mastné kyseliny,
 3. alkoholické cukry (polyoly),
 4. škrob,
 5. vláknina,
 6. vitamíny a minerálne látky.

Aj v tomto prípade je potrebné dodržať poradie údajov: energetická hodnota, tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny, mononenasýtené mastné kyseliny, polynenasýtené mastné kyseliny),  sacharidy (z toho cukry, alkoholické cukry (polyoly)),  škrob, vláknina, bielkoviny, soľ, vitamíny a minerálne látky.

Výpočet energetických a výživových hodnôt potravín

Energetické hodnoty potravín sa stanovujú analýzou konkrétnej potraviny alebo výpočtom podľa presnej receptúry. Vo výpočte je potrebné zohľadniť množstvo vstupujúcich surovín a tzv. retenčné faktory (zmeny obsahu živín pri tepelnom spracovaní potravín). Vo výpočte sa vychádza zo známych alebo skutočných priemerných hodnôt použitých zložiek alebo zo všeobecne ustanovených a akceptovaných údajoch.

Stanovenie energetických hodnôt Vašich potravín môžete získať analýzou v akreditovanom laboratóriu.

Kontrola a pokuty

Dodržiavanie povinnosti označovať potravinové výrobky výživovým údajmi kontroluje Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Pokuta za nesprávne alebo chýbajúce označenie výživovými údajmi je od 100 do 1.000 EUR.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie k téme povinné označovanie energetických a výživových hodnôt potravín nájdete v dokumente Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR alebo v Nariadení európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1169/2011.